MENU

Feit en fictie in de Da Vinci Code

Wat is de Da Vinci Code?

antwoord: Johannes werd altijd wat vrouwelijk afgebeeld en bij Da Vinci nog sterker; de V gaat om ruimtewerking en is geen code

De Da Vinci Code is een roman van de schrijver Dan Brown, waarin veel ficties als feiten gepresenteerd worden. Aan de basis staat het volgende:

Centrale these ontleend aan
"The Holy Blood and the Holy Grail"

Waarom zo bezorgd over een roman?

De theorieën over de Bijbel, Jezus en de vroege kerk worden in de mond van de
twee meest onderlegde karakters gelegd  (De professoren Teabing en Langdon).  

Claims in de Da Vinci Code I:  

Antwoord:

(a) De goddelijkheid van Jezus stond niet ter discussie tijdens Nicea, wel de aard ervan. De vraag was of Jezus een lagere soort god was, c.q. een hoogste engel  (vgl. Jehovahs Getuigen) of dat Hij God was.

(b) Bijna niemand twijfelde in de eerste jaren na Jezus’ opstanding aan de goddelijkheid van Jezus, dat blijkt uit alle delen van het Nieuwe Testament en ook uit vele geschriften van kerkvaders uit de 2e en 3e eeuw (ruim voor Nicea). 

(c) Er waren 318 bisschoppen aanwezig. Het besluit over de aard van de godheid van Jezus kende aanvankelijk 5 tegenstanders, maar werd uiteindelijk met slechts 2 tegenstemmen aangenomen.

N.B. Het enige andere besluit in Nicea was een regel voor de vaststelling van de datum van het Paasfeest.
Dat de bijbelinhoud in Nicea werd vastgesteld is onjuist. Keizer Constantijn was alleen op de openingszitting aanwezig. De kerkvader Athanasius die het concilie domineerde behoorde niet tot Constantijn's favorieten en werd later zelfs door hem verbannen. Het Vaticaan in Rome, dat omvang en inhoud van de bijbel gemanipuleerd zou hebben, kreeg pas 125 jaar later vorm en gezag.
 

Claims in de Da Vinci Code II:

Antwoord:

(a) juist de gnostische evangeliën leggen niet de nadruk op de menselijkheid, maar op de goddelijkheid van Jezus, maar niet in de zin van incarnatie/‘vleeswording’  (God die mens werd). In de gnostische evangeliën is Jezus een heel zweverig figuur. In de nieuwtestamentische evangeliën echter blijkt duidelijk dat Jezus mens en God was. 

(b) Tientallen jaren na de 4 nieuwtestamentische evangeliën zijn er door ‘New Age’-achtige leraren nog een paar ‘evangeliën’ geschreven. Daarvan zijn er 5 teruggevonden, geen 80! 

Wat zijn de Nag Hammadi documenten

We vinden ze niet in de Bijbel vanwege de criteria van canoniciteit

“De canon is de lijst van die geschriften die door de kerk als documenten van goddelijke openbaring worden erkend.” (F.F. Bruce) 

vier criteria: 

         1) Oud
         2) Apostolisch    = geschreven door een apostel of diens naaste medewerker
         3) Orthodox       = in lijn met de apostolische overlevering
         4) Geaccepteerd = in gebruik bij- en beproefd door de christelijke gemeente 

Wanneer zijn de Nag Hammadi teksten geschreven? 

Wie schreef deze documenten?

     De Gnostici
     Gnosis (Grieks) = kennis

     hoofdleer: redding komt door geheime, esoterische kennis. 

     Evangelie van Philippus: “Wie gnosis verkrijgt, wordt niet langer een christen,
     maar een Christus”.

     Evangelie van Thomas: “Dit zijn de geheime woorden, die Jezus de Levende
     heeft gesproken…” 

     De dialoog van de Verlosser: “Klop op jezelf als op een deur en loop op jezelf
     als op een rechte weg, want als je op de weg loopt is het onmogelijk dat je
     verdwaalt. (…) Open de deur voor jezelf opdat je leert kennen, wat is (...)”  
 

De gnostische “Evangeliën” van Filippus en Maria Magdalena

Prof’ Leigh Teabing zegt dat deze evangeliën het volgende leren:                 

De inhoud van het “Evangelie” van Maria 

    Petrus zei tegen Maria: "Zuster, we weten dat de Verlosser meer van jou
    gehouden heeft dan van de andere vrouwen. Zeg ons de woorden van de
    Verlosser zoals jij je die herinnert, die jij kent maar wij niet kennen en die
    we ook nog niet hebben gehoord." 

    Maria antwoordde en zei "Wat voor jullie verborgen is zal ik jullie
    bekendmaken".
    Zij beschrijft dan een visie over het afdalen van de ziel voorbij vier heersende
    machten tot zijn rust.

   Andreas verwerpt deze openbaring, niet gelovend dat deze van Christus kwam.  

    Petrus nam het woord en sprak over dezelfde dingen. Hij vroeg hun over de
    Verlosser: "Zou hij werkelijk buiten ons om en niet openlijk met een vrouw
    gesproken hebben? Moeten wij ons soms omkeren en allemaal naar haar
    luisteren? Heeft hij aan haar de voorkeur gegeven boven ons?"

Wat leert deze tekst NIET? 

Wat leert deze tekst wel ? 

Het "Evangelie" van Maria:

Opgesteld in de late 2e eeuw (honderd jaar na de NT-Evangeliën).
De historische betrouwbaarheid is uitermate gering.
 

Geeft “Het Evangelie van Filippus” dan aan dat Maria en Jezus getrouwd waren?     

“En de metgezellin van de Heiland is Maria Magdalena. Jezus hield meer van haar dan van alle andere discipelen en kuste haar vaak op de mond. De andere discipelen waren daar boos over en spraken hun afkeuring uit. Ze zeiden tegen  hem: ‘Waarom houdt u meer van haar dan van ons?’” [P236]       

Teabing: “Zoals elke Aramase geleerde je zal vertellen, betekende het woord metgezellin in die dagen, letterlijk echtgenoot.” 

Antwoorden:  

 (1) Dit stuk is niet in Aramees geschreven maar in het Koptisch. Wellicht bestond
      er een Grieks origineel

 (2) de vertaling van koinonos als ‘metgezellin’ is prima 

 (3) als Maria Jezus’ vrouw was, waarom was men dan zo verbolgen ?
      mag je als man je vrouw dan niet zoenen? – oei ! 

 (4) kussen op de mond kan beter geestelijk worden gezien (Bernard van Clairvaux)

Het "Evangelie" van Filippus

De vertaling van het manuscript klopt niet, omdat het is beschadigd.

De gevonden text is: “And the companion of the [...] Mary Magdalene. [...] loved
her more than all the disciples, and used to kiss her often on her mouth. The rest
of the disciples [...]. They said to him "Why do you love her more than all of us?"
The Savior answered and said to them,"Why do I not love you like her? When a
blind man and one who sees are both together in darkness, they are no different
from one another. When the light comes, then he who sees will see the light, and he
who is blind will remain in darkness."  http://www.gnosis.org/naghamm/gop.html

 Samenvatting:

Claims in de Da Vinci code III 

Langdon: “De christelijke symboliek draagt onmiskenbaar sporen van heidense
religies. Egyptische zonneschijven werden de aureolen van christelijke heiligen.
Afbeeldingen van Isis, die haar op wonderbaarlijke wijze verwekte zoon Horus
de borst geeft, werden de blauwdruk voor onze hedendaagse beelden van de
Heilige Maagd met het kindje Jezus. Bijna alle elementen van het katholieke
ritueel : de mijter, het altaar, de doxologie en de communie - het ‘eten van God’ –
zijn rechtstreeks afkomstig uit vroegere heidense religies.”  

Het antwoord:

het christendom heeft inderdaad dingen overgenomen, maar: bewust en met een gewijzigde inhoud.
Het christelijke avondmaal (communie) bijvoorbeeld, had inhoudelijk gezien een unieke betekenis, een heel andere dan het heidense avondmaal. Dit geldt voor alle genoemde zaken: uiterlijke analogie, innerlijk een geheel nieuwe betekenis. 

Claims in de Da Vinci code IV 

Citaat: “De vroegste vorm van godsdienst was gebaseerd op de goddelijke orde van de natuur. De godin Venus en de planeet Venus waren een en dezelfde. De godin had een plek aan de nachtelijke hemel en was onder vele namen bekend: Venus, de Oostelijke Ster, Ishtar, Astarte, allemaal invloedrijke vrouwelijke begrippen die sterk verband houden met moeder natuur en moeder aarde.” (p. 40) 

Antwoord:  dat een vorm van godinnenaanbidding de vroegste vorm van godsdienst was, is niet bewezen, maar is wel een geliefd axioma (zeg maar: dogma) in vele takken van New Age & Wicca.

Citaat “Het pentragram is een voorchristelijk symbool, dat betrekking heeft op natuurverering. Onze verre voorouders stelden zich voor dat de wereld uit twee helften bestond, de mannelijke en de vrouwelijke (…) Yin en yang. Als het mannelijke en vrouwelijke in evenwicht waren, was er harmonie in de  wereld.” (P39-40).   

Antwoord: Het 5 kruisig pentagram met 1 punt omhoog [de zgn.  ‘Christusster’], is een Rozenkruisers symbool en staat voor quinta essentia.
Met 2 punten omhoog is het in gebruik bij satanisten, die er hun Bafometkop in afbeelden.
In beide standen vinden we de ster in de Vrijmetselarij. De Kabbala kent de 5-puntige ster ook, alsmede de 6 puntige ster (Davidsster): omdat David en Salomo als grote kabbalisten werden afgeschilderd. De 6-puntige ster bestaat uit een combinatie van een goddelijke en een duivelse triade of driehoek. 

De herdefiniëring van de graal (nl. geen beker, maar een vrouw – meer nog: een godin) wordt serieus genomen tot op het eind:

“Als het gefluister van geesten in het donker weerklonken er vergeten woorden.
De zoektocht naar de heilige graal is de zoektocht om voor het gebeente van Maria Magdalena te kunnen neerknielen. Een tocht om te kunnen bidden aan de voeten van de verstotene. In een plotselinge opwelling van eerbied liet Robert Langdon zich op zijn knieën zakken. Even dacht hij een vrouwenstem te horen… die vanuit de diepte van de aarde eeuwenoude wijsheden tegen hem fluisterde.” (P429) 

Vergoeilijking van-, ja zelfs een indirect pleidooi voor rituele seks in de Da Vinci code

Antwoorden:

  1. De taalkundige beweringen zijn onzin

  2. Hedendaagse wiccans en New Agers claimen net als Dan Brown dat de oudste godsdienst ooit, die van godinnenverering was. Dit is onjuist, godinnen werden niet ‘los’ c.q. als hoogste vereerd. 

  3. Rituele seks komt vandaag voor in takken van hekserij en New Age. Ook in de tantra van het zwaar occulte Tibetaanse boeddhisme. Eveneens tot ver in de 20e eeuw - illegaal zelfs nog vandaag - in het hindoeïsme, waar jonge meisjes werkten als tempelprostituee. Vroeger vond men het bij de Baälsdienst. 

  4. De Bijbel verbiedt het duidelijk: zie Deut. 23:17 en 1 Kon. 14:24

Wat vinden we in de Bijbel over Godinnenverering?

Jeremia 44:16 ‘Wij schenken geen gehoor aan wat u in de naam van de HEER tegen ons gezegd hebt.
17 Wij doen onze geloften gestand, wij blijven voor de koningin van de hemel wierook branden en wij blijven haar wijnoffers brengen. (…). 18 Maar sinds we ermee opgehouden zijn, hebben we gebrek aan alles en komen we om door het zwaard en de honger.’ 19 En de vrouwen zeiden: ‘Wij hebben voor de koningin van de hemel wierook gebrand, wij hebben haar wijnoffers gebracht en koeken met haar beeltenis gebakken, maar dat gebeurde natuurlijk met medeweten van onze mannen.’ 20 Jeremia zei tegen de Judeeërs, de mannen en vrouwen die hem dit antwoord gaven: (…) 22 De HEER kon jullie niet meer verdragen vanwege jullie kwalijke praktijken en gruwelijke daden. Daarom is jullie land de woestenij geworden die het nu is, een verschrikkelijke plaats waar niemand meer woont, waarvan de naam als een vloek wordt gebruikt.  

1 Kon. 11:33, “Ik breng deze scheuring teweeg omdat ze mij verlaten hebben en Astarte zijn gaan vereren, de godin van de Sidoniërs, en Kemos, de god van Moab, en Milkom, de god van de Ammonieten..”
 

CONCLUSIES OVER DE DA VINCI CODE:
 

 

Interkerkelijke Werkgroep “Bijbel of New Age”
Lezing door drs. Bob van Dijk te Gouda op 22 januari 2005
Bewerking en vormgeving door Jan van Dijl 

Met dank aan Probe Ministries voor hun uitstekende studies en presentatiemateriaal.
 

©Interkerkelijke werkgroep "Bijbel of New age" -  http://bijbelofnewage.info