De dienst van bevrijding als antwoord op demonische binding
 
Lezing op 27-09-1997 door Pater Amadeus van der Staay (overleden in 2003)


MENU
 

Pater Amedeus van der Staay:  Ik ben monnik, al 52 jaar bij de Orde der Trappisten, en ik woon in het klooster van Tegelen. Bij ons in het klooster komen ook veel protestanten, soms voor meerdere dagen, om het kloosterleven eens mee te maken. Wij maken dan ook geen enkel onderscheid tussen gelovige mensen. Wie gelooft dat de Heer in onze Diensten aanwezig is, mag deelnemen aan de Eucharistie en de Communie. De Dienst van Bevrijding is het werk waar ik dagelijks mee bezig ben. Dat is de directe strijd tegen de afbraakmachten uit de duisternis. 

Efeze 6, 12 : "Wij hebben niet te worstelen tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten". 

vers 16: "Neemt bij dit alles het schild van het geloof ter hand, waarmee gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven".

Dit gedeelte van Efeze 6, de verzen 10-20 over de geestelijke wapenrusting, heeft een belangrijke rol gespeeld in mijn leven. De laatste 22 jaar ben ik, via de Charismatische Vernieuwing, in aanraking gekomen met mensen, die allerlei symptomen van geestelijke bezetting vertoonden.
Ik wist daar niets van. Eťn van de wijdingen, die voorafgaan aan de priesterwijding, is de wijding tot exorcist (uitbanner van boze geesten, duivelbezweerder). Maar daar werd in de opleiding niets over uitgelegd, hooguit dat dit een traditie was, die nog stamde uit de Middeleeuwen. Maar in de Charismatische Vernieuwing kwam ik mensen tegen, die vertelden dat ze last hadden van spookverschijnselen.

Dit is het eerste geval, waar ik destijds mee te maken kreeg. In een dorp bij ons in de buurt was een vrouw, die de taken van de koster had overgenomen van haar vader. Daarbij hoorde ook de zorg voor het zangkoor. Maar op de eerste avond, dat dit koor bij haar thuis kwam oefenen, ontstond er slaande ruzie over een futiliteit. En het hele zangkoor spatte uit elkaar.
Sindsdien spookte het in haar huis: gordijnen die spontaan bewogen, een asbak die over de tafel schoof, klopgeluiden, en het keyboard van haar vader begon uit zichzelf te spelen. Je zag de toetsen ook naar beneden gaan, maar niemand zat er met z'n vingers aan...
De kosteres vroeg daarop de pastoor om het huis opnieuw in te zegenen. Daarna verdwenen die vreemde verschijnselen, maar het keyboard bleef doorspelen. Ik hoorde dat verhaal van haar op de gebedsgroep, en ik ben toen met haar mee naar huis gegaan. Daar heb ik ŗ l' improviste een exorcisme uitgesproken, in de naam van de Heer Jezus Christus. Het keyboard heeft sindsdien nooit meer uit zichzelf gespeeld.  Maar toen ik later die avond in het klooster terugkwam hoorde ik op zolder geluiden alsof daar een vechtpartij aan de gang was. Dat kon helemaal niet, want iedereen was al lang naar bed. En ik dacht: zou die hocus pocus uit het huis van de kosteres nu hierheen zijn verhuisd...? Mijn reactie op die gedachte kwam onmiddellijk: "In de naam van onze Heer Jezus Christus, rot op met je herrie"! Op slag was het doodstil. Zo kreeg ik in de gaten hoe je zoiets moet aanpakken.

Een paar weken daarna kreeg ik weer te maken met zo'n geval met spookverschijnselen. Dat heb ik op dezelfde manier aangepakt, en met succes. Maar die nacht werd ik wakker van vreemde geluiden in de kloostergang. Het was alsof daar iemand met zware stappen steeds dichterbij kwam. Maar ik dacht: mijn deur zit toch op slot, dus ik maakte me niet druk. Maar op het moment dat die voetstappen voor mijn cel waren, vloog de deur met een harde klap open. Een enorme duistere macht vulde de hele deuropening. Het was alsof de hel naar binnen kwam. Ik was volkomen verbijsterd; ik kon van pure angst niet eens meer op hulp roepen... Op dat moment hoorde ik de Heer spreken, en dat zal ik nooit vergeten: "Schrap het woord ANGST voor elke demonische  manifestatie". Badend in mijn angstzweet heb ik die woorden hakkelend herhaald. Ik was nog niet uitgesproken of... pats, de deur was weer dicht. Mijn helse bezoeker was weg, het was weer stil. Ik was op slag weer rustig, ik had zelfs geen hartkloppingen of ademnood meer, en dat vind ik nog steeds een wonder. Want ik was me echt dood geschrokken. Vanaf dat moment heb ik nooit meer enige angst gekend voor demonische manifestaties. En God heeft zich geweldig trouw aan mij betoond.

   Wat zijn demonen?

Demonen zijn geschonden persoonlijkheden uit de hel, knechten van de satan. Zij kennen geen enkele vorm van liefde of mededogen. In het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus (Lucas 16, 19-31) toont de rijke man in de hel toch nog compassie met zijn broers (vers 27-28). Dat soort medelijden is demonen totaal vreemd. Daarom noem ik hen 'geschonden persoonlijkheden'. Ze hebben ook namen. In het grootexorcisme wordt naar hun naam gevraagd, met name de naam van degene die de leiding heeft. Het exorceren verloopt namelijk veel vlotter als je een demon bij zijn naam kunt aanspreken en uitwerpen, en dat doe ik altijd in de naam van de Heer Jezus Christus. Als je de naam van de bevelhebber kent, en hem er uit gooit, dan moeten zijn ondergeschikten hem volgen. En dan ben je ineens 20% of 30% van de demonen kwijt. Of 100%, als er maar ťťn bevelhebber is. Ik heb bloknoten vol met de meest vreemde namen van demonen. Zo noemde de hoofddemon van Jomanda zich ............. Als je dat woord omdraait, dan staat er .............. De duivel imiteert immers alle Gaven van Gods Geest... Ook heb ik eens bezoek gehad van een demon, die ooit een franse chirurg in EthiopiŽ had 'bewoond'. Nu maakte hij deel uit van het team demonen dat bij Jomanda 'spirituele operaties' uitvoert...

Er zijn demonen die zichzelf de naam Jezus geven. Die voelen zich nog vereerd als je gaat bidden 'in de naam van Jezus'. Het is daarom beter om duidelijk te zijn in je gebeden: bid dan 'in de naam van de Heer Jezus Christus', of 'in de naam van Jezus Christus van Nazareth, die in het vlees gekomen is'.
Er is een bepaalde hiŽrarchie in de geestenwereld, die doet denken aan een goed georganiseerd leger. Soms noemen demonen niet hun naam, maar wel hun rang. Demonen zijn erg wettisch en strak, ze reageren naar de letter en niet naar de geest. In Handelingen 16, 16-18 wordt verteld van een slavin, die Paulus achterna liep, luid roepende "Deze mensen zijn dienstknechten van de allerhoogste God". Dat deed zij vele dagen achtereen, en pas toen had Paulus in de gaten dat hier een vrome geest in het spel was. Maar je moet alles, wat demonen zeggen, nemen met de nodige korrels zout. Want het zijn leugenaars (Johannes 8, 44) en bedriegers, die zich ook kunnen vermommen als engelen des lichts (2 Corinthe 11, 14).

De ernst van het probleem wordt zwaar onderschat

In de loop van de tijd zijn steeds meer mensen naar mij toe gekomen, om te worden bevrijd van demonische kwellingen. Artsen en psychiaters sturen patiŽnten naar mij toe, waar zij geen raad meer mee weten. Ik heb ook een aantal studies gedaan om meer te weten over deze materie. Maar deze vraag kwam steeds terug: Wat gebeurt hier nou eigenlijk?
In de beginjaren van mijn bediening werkte ik veel samen met Ds. Wim van Dam. Die was ervan overtuigd dat deze tijd van toenemende demonische invloeden staat aangekondigd in Openbaringen 20. Daar staat geschreven dat de duivel na een duizendjarige gevangenschap in de afgrond voor een korte tijd zal worden losgelaten op de aarde. Maar hoe je daar ook over mag denken: het is een feit dat de duivel zich op aarde bevindt, dat hij rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden (1 Petrus 5, 8). Die feiten brengen ons bij de vraag: hoe serieus nemen de Kerken deze kwestie? Want er ligt een opdracht van Jezus op dit gebied:
Lucas 9, 12: "Jezus riep de twaalf bijeen, en gaf hen macht en gezag over alle boze geesten, en de kracht om ziekten te genezen". Dat is opvallend: de opdracht voor de Dienst van Bevrijding (exorcisme) en die van Genezing worden in ťťn zin gegeven. Het is een opdracht van Jezus om op te treden tegen ALLE boze geesten. En soms heeft een ziekte een demonische oorzaak.
 

  Kerk, wat DOE je met die opdracht?

Een hoofdstuk verder in Lucas stuurt Jezus er 72 leerlingen op uit. Dat waren geen apostelen; wij zouden deze mensen nu 'leken' noemen. Die jongens kregen ook een opdracht:
Lucas 10,9 : "Geneest de zieken, en zegt tot hen: het Koninkrijk van God is nabij." Geen woord krijgen dezen te horen over het uitdrijven van demonen. Maar wat gebeurt er als zij terugkomen van hun opdracht? Ze zijn heel enthousiast (Lucas 10,17) "De 72 zijn teruggekeerd met blijdschap, en zeiden: Heer, ook de boze geesten onderwerpen zich aan ons in Uw naam". 
En dan zegt Jezus niet: jongens, afblijven, dat is zo'n gevaarlijk terrein. Welnee! Jezus zegt:
"Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen". Met andere woorden: jongens, jullie deden het prima!  Die 72 kregen een geweldig compliment. En Jezus onderstreept dit nog eens: "Ik heb u (de 72, de 'leken') macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden, en te heersen over heel de kracht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen (Lucas 10, 19)". Dat is een heel belangrijke tekst. De volgelingen van Jezus krijgen (vol)macht op te heersen over heel die duivelse troep. Dat moeten we goed tot ons laten doordringen. De Dienst van Bevrijding is niet exclusief gereserveerd voor de apostelen, niet uitsluitend toebedeeld aan priesters of dominees, maar 'de gelovigen' hebben die opdracht van Jezus gekregen. Door de Doop delen wij immers in het algemeen priesterschap van Christus. In de R.K.Kerk worden de dopelingen dan ook gezalfd met dezelfde olie, die ook gebruikt wordt bij de wijding tot priester en tot bisschop. Petrus zegt daarover het volgende in 1 Petrus 2, 9: "Gij (dat is: jullie allemaal!) zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, Gods eigen volk, bestemd om de roemruchte daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis heeft geroepen tot Zijn wonderbaar licht. Gij, vroeger geen volk, nu Gods volk. Vroeger van genade verstoken, nu begenadigd".
Wij, wij allemaal, zijn uit het duister geroepen tot Gods wonderbaar licht. Dat wil zeggen dat je als gelovige in de autoriteit van Christus mag en kunt staan, ook in de strijd tegen de duivelse machten. Dat is wat ik de mensen altijd nadrukkelijk leer: dat je NOOIT in eigen autoriteit tegen de demonie moet knokken. Want dan zul je van een koude kermis thuiskomen. In Handelingen 19, 13-20 staat het verhaal van de zeven zonen van Skevas. Zij waren joodse duivelbezweerders. En zij hadden gezien dat Paulus de duivels uitdreef in de naam van Jezus. Dat kunstje wilden zij ook wel eens uithalen "in de naam van de Jezus, die Paulus preekt". Maar dat viel wel even zwaar tegen. Het is dus van belang goed te weten hoe je met deze geestelijke zaken moet omgaan. Ik ben ťťn keer gepakt, en dat was mijn eigen stommiteit.

Op een nacht lag ik te slapen in mijn 'huisje' in de kloostertuin, toen opeens de deur openging. Maar niet op de normale manier, maar aan de kant waar de scharnieren zitten... Ik wist meteen dat het hier demonisch bezoek betrof. Maar in plaats van de ongenode gast in de naam van Jezus direct er uit te gooien, bleef ik geamuseerd afwachten wat er verder zou gebeuren. Dat is als het ware een uitnodiging voor de tegenpartij, zoiets als: Jongens, ga je gang maar...!  Dat heb ik geweten. Opeens werd ik gegrepen door twee geweldige klauwen, en hevig door elkaar geschud. Ik had er de volgende dag nog spierpijn van, maar dat was mijn eigen schuld. Ik heb die woesteling toen direct in de naam van Jezus eruit gegooid, en daarmee was het ook meteen voorbij. Maar ik had mijn lesje wel geleerd. Dus: kijk uit hoe je met deze materie omgaat.

   Gewenst: samenwerking met de psychiatrie

Op dit moment ben ik voor mijn bediening tot half november volgeboekt; de mensen komen zelfs uit Stuttgart.
Dat zijn niet allemaal mensen die door de duivel zijn bezeten. Je moet dus wel enig onderscheid kunnen maken om te weten waar je mee te maken hebt. De Heer heeft ons allemaal een opdracht gegeven om duivels uit te drijven en om de zieken te genezen. Dat houdt ook in de zogenoemde 'inner healing', de genezing van traumatische jeugdervaringen. De terreinen van genezing en bevrijding kunnen elkaar gedeeltelijk overlappen. Ik heb eens in een rapport gelezen dat 60% van de mensen, die in Duitsland in een psychiatrische inrichting zitten, geholpen zou kunnen worden door een exorcisme. Maar er is niemand te vinden die voor hen in die bediening kan of wil gaan staan.

In de opleiding tot psychiater wordt met geen woord gerept over demonische machten, noch over het exorcisme. Dat wordt beschouwd als het terrein van priesters, voorgangers en dominees, van de geestelijkheid. En het is ook terecht dat er een dergelijk onderscheid gemaakt wordt. Maar het is wel een goede zaak als er eens wat meer samenwerking, uitwisseling en aanvulling zou kunnen zijn. Want ik ben geen psychiater. Vanuit de ervaring heb ik in de loop van de tijd een aantal psychiatrische begrippen geleerd. En ik kan de situatie van de mensen, die op bezoek komen, ook wel aardig inschatten. De mensen, die te kampen hebben met relatiestoornissen, zijn voor de psychiatrie. Maar als ze daarbij stemmen gaan horen, die hen dwingen om dingen te doen of te laten, dan moet je oppassen: daar kan een demonische binding aan ten grondslag liggen. Als dat erbij komt, dan gaat de psychiatrie daar al gauw het etiket 'schizofrenie' opplakken. Voor hen is de kous daarmee af. De patiŽnt wordt voor de rest van zijn of haar leven suf gehouden onder de tranquillizers. En meer weet de wetenschap eigenlijk niet te doen. Maar er zijn psychiaters die wel oog hebben voor de mogelijkheid van demonische manipulatie, b.v. Dr. Bart Sonnenschein in Hilversum, en Dr. Wim Schijns (overleden 2011) in Breda.  Zij sturen wel eens mensen naar mij toe, en ik verwijs soms mensen naar hen. Wij kunnen elkaar behoorlijk aanvullen.

Er werd eens een kind van 6 jaar bij me gebracht. Op een verjaardagsfeestje had ze deelgenomen aan dat 'glaasje draaien', een populair maar levensgevaarlijk occult spelletje onder schoolkinderen. Want het zet je geest open voor demonen en die willen best van zo'n open deur gebruik maken. Dat kind van 6 hoorde sindsdien stemmetjes van binnen. Dat begon heel leuk: er werden moppen verteld. Maar na een paar dagen kwamen de eerste opdrachten van een minder onschuldig karakter: laat dat bord maar kapot vallen, of; je kunt best te laat thuiskomen. En het kind ging die dingen doen. En de ouders dachten: wat is dat kind toch klierig...! Tenslotte zeiden de stemmetjes dat het kind maar zelfmoord moest plegen... Ik was stomverbaasd: hoe kan een kind van 6 zelfmoord plegen? O, heel eenvoudig, zei het kind. Mijn stemmetjes zeiden dat ik de straat moest oversteken als het stoplicht op rood gesprongen was.... In zo'n geval is een klein exorcisme voldoende. Kinderen zijn heel gemakkelijk vrij te zetten.

Inner healing : Veel mensen, die bij me komen, zijn in hun jeugd getraumatiseerd. Bijvoorbeeld door incest, of door een ongeluk. Vrees voor kleine ruimten (claustrofobie) kan duiden op een traumatische of panische ervaring in het verleden. Toen ik eens bezig was met zo iemand zag ik, dat in de hemel een heleboel mensen, die daar op aarde ook mee geworsteld hadden, nu voor deze vrouw baden voor Gods troon. Wat is God toch lief! Agnes Sandford, bekend van de Dienst van genezing en bevrijding in Amerika, heeft veel geschreven over mensen met trauma's, en over de 'inner healing' die God hen geeft. Wij leven alleen maar in het heden, en we kunnen alleen maar handelen in het heden. Maar God staat boven de tijd, want Hij is eeuwig. God kan dus ook teruggaan in de tijd, naar de momenten waarop in iemands leven trauma's ontstonden. Wij mogen Jezus dan ook vragen om daar de wonden en de pijn van die trauma's te genezen en te helen.
Trauma's hebben de nare eigenschap dat ze blijven schreeuwen om herstel, vaak een leven lang, als er niets aan wordt gedaan. De psychiatrie leert ons dat de eerste 4 levensjaren van een mens uitermate bepalend zijn voor de rest van zijn leven. En er kan zo gemakkelijk van alles ontsporen. Hoeveel kinderen hebben niet te lijden van een moeder of een vader die het kind niet hebben gewild.... Hoeveel kinderen hebben niet te lijden onder gebrek aan aandacht van ouders, die 'geen tijd' hebben... van ruzies thuis, zelfs al tijdens de zwangerschap... Kinderen zijn zo gevoelig, en klappen zo gauw dicht... Wat is het dan toch geweldig dat wij onze Heer mogen vragen om in de tijd terug te gaan naar al die pijnlijke momenten, om daar zijn heling te brengen.
Er is een tekst in EzechiŽl die hiermee in strijd lijkt te zijn: EzechiŽl 18, 14: "Het woord des Heren kwam tot mij: Hoe komt ge er toch toe om dit spreekwoord te gebruiken in het land IsraŽl: de vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden der kinderen zijn er nog stroef van? Zowaar Ik leef, luidt het woord van de Heer, gij zult dit spreekwoord in IsraŽl niet meer gebruiken. Zie, alle zielen zijn van Mij, zowel de ziel van de vader als die van de zoon zijn van Mij; de ziel, die zondigt, die zal sterven".
  Waar het om gaat is dit: de persoon die zondigt wordt persoonlijk gestraft, maar de gevolgen van diens daden werken door in de volgende geslachten. Het is opvallend dat mensen met een Indonesische achtergrond veel vaker erfelijk belast zijn met de 'stille kracht' dan nuchtere Hollanders, en er ook veel gevoeliger voor zijn.

   Het exorcisme

Als iemand bij me komt voor een exorcisme ga ik eerst in gebed. Als ik dat niet doe, dan voel ik mij niet rustig. En dan vraag ik de Heer dit: "Vader in de hemel, trek ONS (mij net zo goed als degene die gekomen is), opdat wij tot Jezus kunnen komen". Ook vraag ik de Heer om ons meer te leren over die geweldige Vader van Hem. Wij zijn door het geloof allemaal broers en zusters van elkaar, en samen hebben wij ťťn Vader in de hemel.
Een exorcisme moet je langzaam opbouwen, omdat je niet altijd weet wat je voor je hebt. Je kunt het ook vergelijken met een onweer: er wordt een spanning opgebouwd, en die komt tot ontlading. Daarna gaat de bui over met in de verte wegstervend gerommel. Dat 'napruttelen' van de negatieve kant kan soms nog een paar jaar aanhouden, maar de bevrijding is dan al lang een feit. Zoals een lichaam na een chirurgische ingreep tijd nodig heeft om te helen, zo heeft ook de geest, die vaak jarenlang door demonen door elkaar geschud is, na een exorcisme tijd nodig om de zaken weer op orde te brengen.
Ik vraag altijd de Heilige Geest van God om de regie van het exorcisme op Zich te nemen. Want de Geest weet precies wat er moet gebeuren om voor die mens de bevrijding te verkrijgen.  Ik gebruik meestal het exorcisme dat in 1614 door de Kerk is ingevoerd. Dat begint met het bidden van een aantal psalmen: 91, 68, 70, 54, 35, 31, 22, 3, 11 en 13. Het bidden van deze psalmen is als een artilleriebombardement op de vijandelijke stelling, om de tegenstander murw te maken. Als er sprake is van een demonische bezetting, dan kun je er donder op zeggen dat er een of andere reactie komt. Soms beginnen de mensen te schreeuwen, of ze moeten overgeven. Als er totaal geen reactie komt, dan ga ik ook niet verder. Want mensen kunnen ook doen alsof ze demonisch bezet zijn, en hysterie veinzen. Dat vinden ze dan interessant, dat plaatst hen in het middelpunt van de belangstelling. Deze mensen genieten van de aandacht, die ze op die manier krijgen.

Het groot-exorcisme van 1614 is ontstaan in de tijd na de Reformatie, als gevolg van de kritiek op de Inquisitie. Laten we eerlijk zijn: die hele Inquisitie was zo onbijbels als maar mogelijk was. De Contra-Reformatie is deze zaak opnieuw gaan bestuderen, en dat resulteerde in 1614 in de publicatie van het groot-exorcisme. Dat is bijzonder krachtig, en het bevat alle bijbelse teksten die op deze materie betrekking
hebben.  Het groot-exorcisme begint met Psalm 54, een heel belangrijke psalm in dit gebeuren, die je hardop en langzaam moet voorbidden om die woorden diep te laten doordringen. In deze Psalm wordt God gevraagd om het kwaad, dat van de negatieve kant wordt uitgestuurd, terug te werpen op degene die het heeft uitgezonden. Denk er aan dat je in de autoriteit van Jezus staat; zonder Hem kun je echt niets doen. De Heer werkt door jou heen als je zo bidt.

Op een dag kwam een moeder met haar 5-jarig kind bij me. Zij en het kind werden door haar man met voodoo bewerkt. Ik heb toen in hun huis een exorcisme uitgesproken, en in de naam van de Heer Jezus Christus werd alles op slag gereinigd. Toen heb ik die man geschreven, en hem verteld dat als gevolg van mijn gebed de kwalijke gevolgen van elke vorm voodoo voortaan zevenvoudig op zijn eigen hoofd zouden neerkomen, omdat zijn gezin nu onder Gods bescherming stond. Dat staat in Psalm 79. En het werkt ook zo. Die man heeft het in ieder geval niet meer aangedurfd om op de oude voet door te gaan.
Ik leer de mensen dus dat zij 'in de naam van de Heer Jezus Christus' tegen die negatieve machten in kunnen en mogen gaan. In ga door met exorceren tot alle demonie er uit is. En dat kan wel eens lang duren.

In een zeker geval heeft het 32 jaar geduurd. Dat betrof een kind dat in de moederschoot was vervloekt, nota bene door een voorganger. Die vond het zo'n schande dat de moeder zwanger was vůůrdat ze getrouwd was, dat hij haar ongeboren kind vervloekte. Dat is verschrikkelijk! Het kind had een geweldig hoog IQ, maar vertoonde ook vanaf het begin een merkwaardig gedrag. Op geen enkele school was het te handhaven. Toen ze tiener geworden was las ze de Bijbel, en zij kent die sindsdien praktisch uit haar hoofd. In Pinksterachtige Gemeenten werd wel met haar gebeden, en er ging dan ook wel eens wat uit, maar die exorcismen waren te licht. Ze had zelf in de gaten dat er iets vervelends rond haar hing, en ze wilde daar graag van
af.  Toen was het alsof een stem in haar zei: "Ga naar Pater van der Staay". Nu was zij nogal antikatholiek opgevoed, en ze kende mij uiteraard niet. Maar ze ging op informatie uit. Tenslotte vond ze mijn adres, en kwam ze bij me. Toen begon het gevecht. Wat ik met haar heb meegemaakt, dat is niet te geloven. Toen ik tijdens een sessie even weg was hebben de demonen haar tegen een muur gekwakt, en had ze een gebroken neus. Een paar weken later gebeurde weer zoiets; ik zag het voor mijn ogen gebeuren. Ze werd opeens opgepakt en met haar hoofd tegen de muur gegooid. Kon ik weer met haar naar het ziekenhuis: ze had een hersenschudding. Maar hoe sterk die machten ook kunnen zijn, tenslotte moeten ze wijken voor de Almachtige!

   Bied weerstand

Waarom laat God nou zoiets akeligs als demonische beÔnvloeding toe? Terwijl er toch geschreven staat: Kolossenzen: "Hij (Jezus) heeft de heerschappijen en machten ontwapend, Hij heeft hen publiekelijk ten toon gesteld en over hen getriomfeerd door het kruis".  Dat is de situatie waarin wij ons mogen weten. Onze vijanden blazen wel hoog van de toren, intimideren en manipuleren, maar als je er doorheen prikt zijn ze nergens meer. Daarom zegt

Jakobus 4, 7: "BIED WEERSTAND aan de duivel, en hij zal van je vluchten".

Wat is dat: weerstand bieden? Je kunt natuurlijk bidden, en dat helpt ook wel. Maar bij 'weerstand bieden' ga JIJ in de autoriteit van Christus staan, en zo ga je bewust in de tegenaanval! "In de naam van onze Heer Jezus Christus: rot op satan"! Dat is het kortste exorcisme dat er is. Jullie, die in angst zitten, die stemmen horen, geesten zien of anderszins je belaagd voelt: ga niet in een hoekje zitten bibberen!  Ga er in de volmacht van de Heer tegenin! Dat werkt, en die mensen raken, vaak tot hun eigen verbazing, hun angsten kwijt.  Het is buitengewoon belangrijk dat gelovige mensen op die manier handelend optreden, en zelf ervaren dat het werkt. Dan zijn ze ook voorgoed over hun angst heen. Maar als de mensen in die angst blijven vastzitten, dan heb je kans dat de demonische manifestaties terugkomen. Want de duivel loert altijd naar iemands zwakste punt. Jezus leert hierover:

Matheus 12, 43-45: "Zodra de onreine geest uit de mens is uitgevaren, gaat hij door dorre plaatsen om rust te vinden, maar hij vindt die niet. Dan zegt hij: Ik zal terugkeren naar mijn huis, waar ik ben uitgevaren. En als hij komt vind hij het leeg staan en geveegd en op orde. Dan trekt hij heen en neemt zeven andere geesten mee, erger dan hijzelf; en zij komen binnen en wonen daar. En het wordt met die mens in het einde erger dan in het begin".

Dus als mensen na een exorcisme zich weer open stellen voor het occulte, dan ben je een gemakkelijke prooi. Ik heb meegemaakt dat een vrouw werd vrijgezet, en een jaar lang ging alles goed. Toen heeft ze zich opnieuw met occulte zaken ingelaten, en nu zit ze in een psychiatrische inrichting, waarschijnlijk voor de rest van haar leven. Wees dus op je hoede nadat je bent vrijgezet! Want als je eenmaal op dit terrein bent geweest houd je er een gevoelig litteken aan over.

   Geestelijke groei

Ik zie in heel mijn bediening, dat God door deze ellende van de mensen heen werkt om ons te brengen tot een diepere godsverbondenheid. Dat Jezus meer centraal komt te staan in ons leven. Sinds ik de Heer persoonlijk heb leren kennen is mijn geloof niet meer 'iets', maar Iemand. En als wij Hem in ons leven toelaten, dan gaat Hij de touwtjes in handen nemen, met alle respect voor onze vrijheid. Wij moeten proberen zoveel mogelijk alleen te doen wat naar Zijn wil is. En dan zie je het woord van God voor je eigen ogen waar worden: "God leidt alle dingen ten goede voor wie Hem liefheeft" (Romeinen 8, 28). Ook deze demonische plagerijen en invloeden worden door God gebruikt om mensen dichter bij Hem te brengen. Het doel van dit alles is immers: geestelijke groei. Dat is het allerbelangrijkste. En als de mens inderdaad erkent dat Jezus degene is die geneest en bevrijdt, dan kan het niet anders of die bevrijde of genezen mens zal gaan open bloeien. Want God heeft aan hem / haar een wonder gedaan. En het is wonderlijk en hartverwarmend om te zien hoe de mensen opbloeien als ze vrij zijn, verder mogen leven in de kracht van De Heer, en onder de bescherming van Zijn tabernakel !

   Voodoo

In deze bediening word je ook geconfronteerd met de boze geesten zelf. Die kunnen spreken door de mensen in wie zij woning gemaakt hebben. Een vrouw kan dan opeens met een lage mannenstem praten.  
Ik heb een eens echtpaar uit BelgiŽ bij me gehad. De ex-vrouw van de man had lessen in voodoo genomen. Hij wilde dat niet, maar ze ging er toch mee door. Dat leidde tot een echtscheiding. Ruim een jaar later vond die man een nieuwe vrouw. Maar dat zinde de eerste vrouw niet. Die is toen de nieuwe geliefde van haar ex-man met voodoo gaan bewerken. En dat had gevolgen. Die vrouw raakte bezeten, krijste de boel bij elkaar en werd totaal onhandelbaar. Er waren soms 10 man nodig om haar in bedwang te houden
....
Toen ik met mijn gebeden begon om haar vrij te zetten, sprak zij met een diepe, lage mannenstem. Achtereenvolgens meldde die stem dat zijn voeten, armen en hals in kettingen werden gelegd. Demonen houden er niet van om de namen van Jezus of Maria uit te spreken. Ze gebruiken liever andere namen, of zeggen gewoon "Hij", of "hoge vrouw". Zo sprak de geest van deze Belgische vrouw van 'de vogelman' toen ik het bekende gebed bad tot de aartsengel MichaŽl. Engelen hebben taken bij een exorcisme (Psalm 91, 10-12; HebreeŽn 1, 14). Zij zijn ons als dienende geesten gegeven zijn om ons te beschermen (engelbewaarders).

Voodoo is een uiterst gevaarlijke materie. Tegenwoordig heb je internet. En je hoeft het woord 'voodoo' maar op te geven om binnen de kortste keren 12 pagina's voodootips uit je printer te laten rollen. Bij een adres in Duitsland kun je alle mogelijke rituelen bestellen, bijvoorbeeld om andere mensen ziek te maken. Voor 240 DM krijg je voodoo-instructies om iemand te vervloeken en wraak uit te oefenen, tot de dood er op volgt.... Je krijgt dan een poppetje thuisgestuurd, met  naalden en de beschrijving van het ritueel. En als het slachtoffer niet een kind van God is, dan heb je kans dat het aanslaat. Slachtoffers voelen soms echt dat ze gestoken worden, of hebben plaatselijk brandende pijn.

   Geloof

De Dienst van genezing is geen truc of slimmigheid, het is zuiver een zaak van geloof. Het is de kracht van de Heer die de bevrijding realiseert. Zonder Hem kunnen wij niets doen. Ik kan net zo min een geest bij zijn lurven grijpen als lucht met mijn handen pakken. Maar als ik in de autoriteit van onze Heer Jezus Christus mag staan, dan is een geloof als een mosterdzaadje al genoeg om een berg in zee te doen vallen (een berg is in de Bijbel vaak een macht). En ik heb aan de Heer gevraagd om een geloof ter grootte van een kokosnoot. Op een dag kwam Johannes op hoge benen naar Jezus toe (Lucas 9, 49-50): "Meester, we hebben iemand in Uw naam boze geesten zien uitdrijven, en wij wilden het hem beletten omdat hij niet met ons U volgt. Jezus zei tot hem: Belet het hem niet, want wie niet tťgen u is, is vůůr u". We mogen erop vertrouwen dat Jezus zal ingrijpen als wij in Zijn naam de demonen gebieden om weg te gaan. Uit onszelf kunnen wij niets, alleen als we in Zijn autoriteit gaan staan. Dat moeten we ons altijd heel goed realiseren.

Jezus Christus is echt de enige die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Jezus is geen VIP (very important person), maar Hij is een MIP (most important person). Hij is de Almachtige. Heel de helse troep is voor Hem niet meer dan een storm in een glas water. Boze geesten proberen je wel eens te intimideren door zich groter te maken dan ze zijn. Zo zei er eens eentje tegen mij: "Ik ben een grootvorst". Maar met al zijn opschepperij ligt hij nu wel onder de voeten van de Heer, laten we dat nooit vergeten.

Ik heb eenmaal een soort gesprek gevoerd met een demon, die zei dat hij een gevallen serafijn was. Ik vroeg hem: Als je zou kunnen kiezen tussen volkomen vernietiging, of een eeuwig voortbestaan als verdoemde, wat zou je dan kiezen?  Toen antwoordde hij: Ik zou toch willen blijven bestaan. Want niemand weet of God zich nog ooit eens ons lot zal aantrekken. En dat is, theologisch gezien, juist. God is volkomen soeverein.

   Nazorg, een grote zorg

Mw. Petit: "Mijn man en ik hebben een man van Hindoestaanse afkomst mogen vrijzetten. Hij wilde niets meer te maken hebben met de toverij van zijn cultuur. Hij wilde christen worden, maar met in zijn achterhoofd het idee: dan zal ik geen problemen meer hebben. Dat bleek niet te kloppen. Want je bent nog niet klaar als iemand is vrijgezet. Dan begint een vaak lange periode van nazorg, dat kan best nog wel erg intensief zijn. De Dienst van Bevrijding en pastoraat zijn dan ook eigenlijk niet te scheiden. Er moet gewerkt worden aan de vernieuwing van het denken (Romeinen 12, 2). Deze man zit nu in een grote Gemeente, waar hij toch een beetje in de massa verdwijnt. Aan de andere kant word hij ook nog steeds aangesproken door de pandit, de hindoestaanse priester. En dat zijn situaties die mij toch wel met zorg vervullen. Want kun je voor zo'n man doen?

Pater Amedeus:
Deze hindoestaanse man heeft veel gebed nodig, en wellicht nog een groot exorcisme. Maar waar mensen hem niet kunnen helpen of bereiken, daar mogen we er op vertrouwen dat God Zijn plan met die mens toch zal uitvoeren. Maar het grote gebrek aan nazorg baart mij wel veel zorg. Eigenlijk mag je de mensen, die bevrijd zijn, na een exorcisme niet uit het oog verliezen. Want dat is maar half werk. In veel gevallen zijn ook meerdere exorcismen nodig. God is zo liefdevol, Hij weet dat het voor een mens soms teveel is als deze in ťťn keer al zijn demonen kwijt zou raken. Daarom laat Hij juist zoveel uitdrijven als die persoon kan verdragen.

   Strijd in de hemelse gewesten

Ik wil mijn betoog afsluiten met nogmaals te beklemtonen dat wij als christenen onze plaats in de strijd in de hemelse gewesten (geestelijke sferen) behoren in te nemen. Iedereen komt wel eens in contact met mensen die 'iets bij zich hebben'. Dus zou ook iedere gelovige van deze zaken weet moeten hebben. We mogen dat ten minste verwachten van voorgangers, oudsten, priesters, dominees en bisschoppen. We zouden minstens van hen mogen verwachten dat zij, zoals een huisarts, de lichte gevallen zelf weten aan te pakken. De zwaardere gevallen kunnen ze dan altijd nog doorsturen naar specialisten, de meer ervaren exorcisten. Maar nu is de toestand hopeloos. De mensen weten zich geen raad. Ze kunnen niet bij de priesters terecht, en de psychiaters weten niets van demonische invloeden. Vandaar dat ze van heinde en ver op mij af komen, omdat ik inzake demonische bezetting wťl gewoon wil doen wat de Bijbel ons leert.

Hoewel er van alles wordt bijgesleept om dat te camoufleren, is New Age in de grond van de zaak demonisch van aardÖ.  Maar wanneer wij persoonlijk geconfronteerd worden met deze zaken, dan dienen we te weten hoe we mogen / moeten optreden. Daartoe is het noodzaak dat wij ons volledig oriŽnteren op de Heer. Want Hij is de Enige die deze bevrijding geven kan. Zonder Hem kun je niets doen (Johannes 15, 5). En ook zei Hij: "Mij is ALLE macht gegeven in de hemel en op de aarde (Matheus 28, 18)". Daar kun je dan ook volledig op vertrouwen.

   Reacties

Mw. Petit: In de Pinksterkerken zijn een aantal mensen ook met deze dingen bezig. Daar zegt men nu: Deze zaken horen bij elkaar: bekering, bevrijding, doop. Tot nu toe stonden deze bedieningen los van elkaar.

Hr. Petit: Ik heb de gewoonte om bij een exorcisme de Heer te vragen om alle ingangen en toegangen tot deze persoon te sluiten voor demonische invloeden.

Pater Amedeus: Het is heel goed om daar gericht voor te bidden. Ik vraag de Heer ook altijd aan het einde van een exorcisme om het huis nogmaals helemaal door te gaan, om ook de laatste resten rottigheid op te ruimen. En dan bid ik in tongentaal, en ik zing in tongentaal. Dat zijn vaak momenten waarop God mij beelden ter bemoediging geeft omtrent de persoon die bij me is.

van Ginkel: Je ziet soms dat tieners een wel erg bont pubergedrag vertonen. Moet je dan maar meteen gaan denken aan demonische toestanden?

Mw. Petit: Van belang is altijd dat je iets weet over de historische achtergrond van een persoon. Een aantal zaken kun je gewoon onderbrengen in het natuurlijke vlak. Wat daar bovenuit steekt kun je nader bekijken op het traumatische aspect. Op die manier kun je soms komen tot de bevinding dat er meer dan het normale in het spel is.

Pater Amedeus: Je kunt ook aan iemands ogen zien wat er aan de hand is. Als de ogen een vreemde uitdrukking krijgen, of onnatuurlijk in hun kassen 'rollen', dan moet je op je hoede zijn. Je zult gauw genoeg uit ervaring weten wanneer de ogen verkeerd staan. Breng die persoon dan maar meteen bij de Heer; Hij weet precies wat het is. Als je niet zeker bent, dan kun je 'voorwaardelijk' de negatieve machten bestraffen in de naam van de Heer Jezus Christus. Dat hoef je niet hardop te doen, want vaak leent de situatie zich daar niet voor. Bid dan in stilte.

Petit: In hoeverre kun je de manifestaties rond een exorcisme tolereren? Sommige mensen gaan slaan, anderen krijsen of moeten overgeven. Ik heb altijd zoiets van: de Heer is almachtig, en met die toestanden moet je bij mij dus niet aankomen. Voor mij is hier de menselijke waardigheid in het geding. En ik heb ook de ervaring dat die manifestaties dan ook niet of nauwelijks voorkomen.

Pater Amedeus: Dat heb ik ook moeten leren, nadat er een aantal stukken van het meubilair waren gesneuveld. Als demonen zich met overlast gaan roeren, bind ik hen in de naam van de Heer Jezus Christus (Matheus 12, 29). Dan is het meteen afgelopen. In het geestelijke kan de demon dan geen vin meer verroeren, noch spreken. Hij zal in die toestand blijven tot hij wordt uitgedreven. Dat is heel belangrijk om te weten. Ik heb meegemaakt dat een vrouw begon over te geven, en ze bleef aan de gang, een roodachtig soort schuim. Tenslotte lag er in het gras zelfs meer dan de lichaamsinhoud van een mens. En je vraagt je dan toch af: waar komt dat allemaal vandaan! Heel vaak openbaart een demonische manifestatie zich door een vreemde, stekende spanning of pijn in de buik.

Mw. Kraan: De exorcist van Rome vertelt dat sommige mensen emmers vol stenen uitspuwen...

Guyt: In het tv-programma Omega van de EO hebben ze laten zien de bevrijding van een meisje dat met voodoo was bewerkt. Uit haar arm kwamen spontaan 33 lange naalden naar buiten... Je kunt het met je verstand gewoon niet vatten.

Petit: Volgens mij zijn deze manifestaties pogingen van de demonen om de aandacht af te leiden. Als al die rommel naar buiten komt krijgt de bidder de indruk: het is er uit.

van Meurs: Hoe is het afgelopen met dat kerkkoor, dat uit elkaar was gevallen. Vaak komt een geloofsgemeenschap tot bloei als de vloek verbroken is.

Pater Amedeus: Ik heb die kosteres niet meer gesproken. Van anderen weet ik dat al die problemen over zijn. Maar of het kerkkoor nu weer eenstemmig zingt, dat weet ik eigenlijk niet.

Mw. Petit: Laten we niet teveel op menselijk niveau gaan zoeken naar de vruchten van de Geest. Als er ťťn persoon wordt vrijgezet kunnen er nog wel tien anderen rondlopen die nog bezet zijn. De Geest zal ook die 10 anderen moeten overtuigen, en kan / wil daarbij zeker het getuigenis van die ene persoon gebruiken. Wij zijn in 1983 vrijgezet uit de TM, en daar getuigen we nog dagelijks van. GEtuigen is onze opdracht; OVERtuigen is de taak van de Geest.

Van Ginkel: Het is natuurlijk wel een intrigerende vraag: hoe is de situatie van bevrijde mensen na 1 of na 10 jaar. Het is de vraag naar de duurzaamheid van een exorcisme.

Mw. Petit: Dat verschilt natuurlijk van geval tot geval. Ik ken een man, die genezen werd van kanker, en zeven jaar later was hij nog steeds vol ontroering en dankbaarheid over zijn genezing. Maar je kunt niet al die mensen en gevallen blijven nalopen.

Pater Amedeus: Daar komt het probleem van de nazorg weer om de hoek kijken. Er komen zoveel mensen van zo ver bij me, die zie ik alleen tijdens het exorcisme, en daarna niet meer. Het is een ellende als je niet weet of die mensen in hun geloofsgemeenschap goed worden opgevangen. Daarom richt ik een zwaar appŤl aan de bisschoppen, om nu eindelijk eens de opdracht van Jezus inzake exorcismen serieus te nemen. En om de organisatie van de nazorg krachtig ter hand te nemen. Als dat niet gebeurt, dan schiet de Kerk tekort in haar apostolische taak. Dan laat ze een heel groot en belangrijk stuk van Jezus' verlossingswerk ongebruikt en onbenut liggen.

De huidige canon in de Codex (kerkelijk wetboek), dat deze zaken regelt, is totaal verouderd en ten enen male onbruikbaar in de praktijk. En alle priesters, die liever niet op dit terrein komen, verschuilen zich achter die canon. Deze canon vereist voor elk exorcisme toestemming van de bisschop. Plus een verklaring van twee psychiaters, waaruit blijkt dat hier meer aan de hand is dan het medisch verklaarbare. Hier gaat de Kerk inzake een geestelijk probleem dus te rade bij een puur wereldse wetenschap...! Het is te gek voor woorden! Nog afgezien van alle administratieve rompslomp: de nood is zo groot dat je in verreweg de meeste gevallen niet anders kunt doen dan direct handelend en biddend optreden.

Petit: Naarmate de nood om ons heen groter wordt, wordt ook onze functie weer helder. Wij hebben het Boek Handelingen in de Bijbel, over de activiteiten van de Kerk. Eigenlijk zou er elk jaar een dergelijk Boek geschreven moeten kunnen worden. Maar hoe zou dat er uit zien, het Boek Handelingen 1997...? De Geest is al die eeuwen al bij ons geweest, en God gaat ook vandaag verder met Zijn werk. Wat hebben wij in dat lange leerproces eigenlijk geleerd? Wij zouden eigenlijk beter dan de gelovigen van 500, 1000 of 2000 jaar geleden in staat moeten zijn om de geesten te onderscheiden (1 Johannes 4, 16)....

Joosten: Het overkomt mij niet dagelijks, maar ik heb met mensen gebeden, en demonie in de naam van de Heer Jezus Christus gebonden en eruit gegooid. Niet altijd was het resultaat hetgeen ik hoopte of mocht verwachten: er gebeurde niets. Als later iemand anders met die persoon bad, werd deze wťl vrijgezet. Hoe zit dat dan met die bijbelse opdracht voor 'de gelovigen'?

Pater Amedeus: God verhoort alle gebeden. Hij zal zeker iets doen als wij bidden. Maar ook heeft Hij bepaalde mensen bepaalde bedieningen gegeven. En zoals een huisarts geen chirurg is, zo is in het geestelijke vaak ook een 'specialist' nodig om het werk van de 'huisarts' af te maken. Ik ben ervan overtuigd dat God aan veel meer mensen deze specialismen wil geven, maar door onkunde of vrees komen deze bedieningen niet van de grond. God doet Zijn werk van genezing en bevrijding nu eenmaal via mensen. IK ben niet de bevrijder, GOD is de Bevrijder. Alle eer voor de wonderen van genezing en bevrijding is voor Hem! Ik ben alleen maar het instrument in Zijn handen. In de eerste Brief aan de KorintiŽrs zegt Paulus ook: "Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest; en er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Heer (12 vers 45). We hebben niet alleen in het natuurlijke, maar ook in het geestelijke allemaal gaven en talenten gekregen, waarmee we elkaar binnen het lichaam van Christus kunnen dienen, bemoedigen en aanvullen.

Mw. Joosten: Zo'n 'specialist' inzake bevrijding is bijvoorbeeld de Amerikaan Ken Tornberg. Hij werkt samen met Mike Biggle. Beide zijn voorgangers met een degelijke theologische opleiding. In hun Dienst van Bevrijding hebben ze veel geleerd van ene Neil Anderson, de auteur van de boeken "De Bevrijder" en "De weg uit de duisternis". Deze Ken Tornberg is ook leraar natuurkunde geweest, en als zodanig is hij zeer systematisch. Hij heeft heel gerichte vragen opgesteld om snel te kunnen ontdekken wat er globaal genomen met iemand aan de hand is. Zodat je niet over incest gaat praten als iemand een probleem heeft in zijn huwelijk.

De basis van zijn bediening is zonder meer bijbels: Jezus Christus is Heer, en Hij bevrijdt. En ook: God heeft ons de Geest gegeven, en onder Zijn leiding mogen wij de werken van de boze ontmaskeren. En alles, wat uit het duister gebracht wordt in het licht, moet verdwijnen.

Mw. Petit: Zijn bediening is speciaal gericht op mensen, die slachtoffer zijn geworden van satanisch ritueel misbruik  (S.R.A.), en mensen met meervoudige persoonlijkheden (alters). Hij gebruikt in zijn bediening de gebeden uit ťťn van de oudste kerkelijke geschriften, de 'ritualum romanum'. 
Een probleem rond de mensen, die staan in de Dienst van Bevrijding, is het feit dat de dingen die zij zeggen en doen vaak verkeerd worden begrepen, en verkeerd worden doorverteld. Die verhalen gaan tenslotte een eigen leven leiden. Zo kunnen er binnen geloofsgemeenschappen heftige discussies ontstaan over mensen, die in een bediening staan.

Hospers: Iemand, die in de Dienst van Bevrijding staat, heeft meestal ook de openbaringsgaven: het onderscheiden van geesten, woorden van kennis, enz. Of iemand in zijn team heeft die gaven. Je kunt demonen wel vragen stellen, maar ze liegen toch bijna altijd. Maar de Geest laat zien wat klopt en wat niet, en daar kun je dan op verdergaan.

 

   
 
 
 
©  Interkerkelijke werkgroep "Bijbel of New age" - Het copyright werd in 2010 overgedragen aan Stichting SENSE