MENU

De verzwegen achtergrond van het Evangelie van Judas
 

Volgens prof. Hans van Oort is het Judasevangelie een authentiek geschrift uit de vroege kerk en is de vondst ervan belangrijk omdat we zo een beter beeld zouden krijgen van wie Judas was. Maar de grote vraag is of dit geschrift wel zo betrouwbaar is. Er wordt in deze wereld zoveel gefantaseerd. Wie was de schrijver?  Onderzoek wijst uit dat het om een geschrift van een obscure gnostische sekte gaat. De kerkvader Irenaeus, die dit evangelie en ook nog andere geschriften van de sekte zelf kende – hij had deze geschriften verzameld, zo schrijft hij – geeft ons in zijn boek Tegen de ketterijen (I,31) onthullende informatie. 

Het Evangelie van Judas was, zo schrijft hij, een verzinsel van deze sekte der Kaïnieten. Dit was een sekte die volledig buiten de christelijke kerk stond. De Kaïnieten waren vereerders van Kaïn, die zijn broer had vermoord. Ze meenden dat Kaïn afstamde van de hoogste Kracht (die zelfs boven God uitging); ze voelden zich verwant met alle personen in de Bijbel die voor het kwaad kozen, zoals Ezau, Korach en de Sodomieten. Ze hadden verder voor Judas gekozen, die volgens hen als enige discipel de waarheid kende. 

Ze hadden dus bewust voor het kwaad als zijnde het goede gekozen. Het kwaad van Judas’ verraad hadden ze ook tot iets goeds verheven. Hij bevrijdde Jezus uit zijn lichaam. Dit is een gevaarlijke visie want zo kun je het vermoorden van mensen goedpraten.

Ze waren behoorlijk arrogant en meenden dat ze een hoger weten hadden dat niemand anders bezat. Hoe kwamen ze aan dit absurde idee? Ze werden in hun denken en doen geïnspireerd door een engel, een geleidegeest. Irenaeus schrijft: “ Ze zeggen dat ze door  een engel werden bijgestaan die hen aanzette tot arrogantie en immoreel gedrag.”

We kunnen hieruit concluderen dat deze geleidegeest Satan, de valse engel van het licht, is geweest. De duivel draait alles om. Goed wordt tot kwaad en kwaad tot goed. Het waren geen christenen, maar – bewust of onbewust - satanisten. Moeten we ons dan door deze mensen laten inspireren? Laten we nuchter blijven en aan de waarheid van het bijbelse Evangelie vasthouden. Laten we het lijden van Christus blijven gedenken die verraden werd door zijn discipel doordat deze Hem aan zijn vijanden overleverde.  

                                                                                                    drs.  Martie Dieperink
 

©Interkerkelijke werkgroep "Bijbel of New age" -  http://bijbelofnewage.info