Beoordeling en Uitdaging van de New Age Beweging

.
MENU

"YOU CANNOT BEAT SOMETHING WITH NOTHING"


van Dijk: Wat is nou ons antwoord op New Age? Je kunt natuurlijk in de verdediging gaan, maar dat geeft tenslotte geen voldoening. Uiteraard moeten de mensen worden gewaarschuwd, maar je komt op het punt dat je zegt: nu weet iedereen het wel. Hoe dan verder?

Daarvoor heb je een alternatief nodig. Ook voor die nieuwe wereldorde. Dan ga je nadenken over Gods idealen. Hoe ziet Gods toekomst er uit? Dan bots je op onze theologie, die ons parten speelt als het gaat over een bijbelse visie op de toekomst (eschatologie). Door die theologie zijn we in een gettosituatie terecht gekomen. Daardoor is ons enige mandaat geworden: het redden van zielen. De vraag is of dat het mandaat is dat Jezus ons gegeven heeft. Dat is het, maar dat is niet het enige. De grote opdracht die Jezus ons gegeven heeft is: de volkeren maken tot Zijn discipelen. Dat gaat verder dan zieltjes winnen.

En hoe doe je dat dan? En wanneer is een volk Zijn discipel? Dan kom je bij het verbondsdenken vanuit Gods standpunt. Als een volk in zijn Grondwet vastlegt dat God soeverein is, dan ben je al een heel stuk verder.

Of moeten wij steeds weer constateren dat het alweer steeds slechter gaat, totdat het Laatste Oordeel daar zal zijn? Dan gaat God de bokken en de schapen scheiden. Maar dan zijn wij de verliezers van de geschiedenis van de mensheid.

van Meurs: Nee, dat is niet waar. Was Noach een verliezer? Of Jeremia? Het waren eenzame profeten, er werd niet naar hen geluisterd, maar ze waren geen verliezers.

Mw.Petit: De vraag die daarbij hoort is natuurlijk: wat voor soort bediening heb jij gekregen van de Heer? Wij zijn allemaal geroepen om het Koninkrijk van Jezus Christus hier op aarde handen en voeten te geven. Als wij dat nou eens gewoon zouden gaan proberen, met vallen en opstaan, ieder op zijn of haar eigen plaats. Dan is er al heel veel gewonnen.

van Meurs: Dat geeft inderdaad een krachtige stimulans. Als jij met alle geweld zielen wilt redden, dan ga je daaraan kapot. Maar als je in alle nederigheid een voorbeeld probeert te zijn, dan gaat daar een geweldige uitstraling van uit. Onze opdracht is letterlijk dat we vissers van mensen zouden zijn. Wij hoeven ons geen zorgen te maken over de effecten, die er zeker zullen zijn als wij gewoon ons werk doen. Dat kan heel kleinschalig. En, zo de Heer het wil, kan het een grootschalige betekenis krijgen.

van Dijk: Als iemand dan een discipel wordt, wat betekent dat dan? Wat betekent het dat wij onze Heer volgen, ons kruis dragen, dat Jezus Heer wordt over mijn doen en over mijn denken? Hoe denk ik over bepaalde zaken, en hoe denkt God daar over? Hoe zorgen we er voor dat het Evangelie relevant wordt voor de mensen, en wat doen we met al hun vragen?

Ds. de Nooy: Ik denk dat wij ons moeten bepalen bij de kernzaken van het Evangelie. Wat verwacht Jezus van deze wereld, wat verwacht Hij van ons? Dat wij de Blijde Boodschap brengen aan de volkeren (Matheus 28, 1620). Dat is gedaan, eeuwenlang, in vele vormen, en dat wordt nog altijd gedaan. Zolang er nog volkeren zijn. Maar in die nieuwe wereldorde zijn er geen volkeren meer. Dan heten wij allemaal 'wereldburgers'. En wee degene die zegt: ik ben een Kroaat, of: ik ben een Italiaan. De grenzen verdwijnen, je land verdwijnt, je identiteit verdwijnt. Het begrip 'nationaliteit' wordt al beschouwd als een vloek, dat heeft al zoveel geweld opgeroepen.

Maar wat altijd blijft staan is het gebod: heb uw naaste lief. Daarvoor hoef je alleen maar om je heen te kijken, in je eigen huis, je wijk, je werkplek, waar je ook bent. Als die mensen daar het Evangelie niet te horen krijgen, dan lopen ze het risico het eeuwige leven mis te lopen. Om daar wat aan te doen, daar hebben wij onze handen meer dan vol aan.

Petit: Het is erg belangrijk dat je je verantwoordelijkheden kent en aanneemt, dat je je positie inneemt. De val van het CDA is in hoge mate te wijten aan het feit dat de christenen het hebben laten afweten. Zij zijn niet opgetreden conform hun positie als christen. Het is je houding, de toon waarop je spreekt, de manier waarop je met mensen omgaat, die jou in staat stellen om zielen te winnen. Op het moment dat je toon een uitsluitende ondertoon krijgt stoot je mensen af.

Ds.de Nooy: Christenen op sleutelposities hebben gefaald.

Petit: Daarom pleit ik ervoor dat mensen, die een voldoende groot geloof hebben, wetende van dat falen in het verleden, opnieuw op sleutelposities komen. Want alleen op die plaats kunnen ze jou in staat stellen je getuigenis van Christus te blijven geven. Want 'de wereld' zal je die gelegenheid niet uit zichzelf geven.

In veel steden vallen de bijzondere scholen niet meer onder een kerkbestuur, maar onder het gemeentebestuur. Daar hebben christenen dus ook hun posities uit handen gegeven. Dat is op dit moment nog niet zo dramatisch, maar toch is daar fundamenteel iets verschoven. Je bent je sleutelpositie kwijtgeraakt. Op het moment dat verantwoordelijke mensen hun macht uit handen laten nemen wordt die positie overgenomen door anderen, die niet de verantwoordelijkheid voor het christelijk erfgoed dragen. Wij hebben toch onze christelijke instituties? Laten we die dan ook krachtig gebruiken! Nu staan we met z'n allen aan de kant te wachten tot iedereen ons voorbij gelopen is!

De tegenpartij infiltreert bij ons. Laten wij er dan voor zorgen dat onze mensen ook in het Parlement komen, in de Europese Commissie, of in de VN.

Ds.de Nooy: Het is uitstekend als christenen zo hun plaatsen kunnen innemen in de bestuurlijke organen. Maar kun je als christen in de Europese Commissie propaganda gaan maken voor de nieuwe wereldorde? Of kun je als christen in een Gemeenteraad een emancipatienota voor homofielen schrijven? Dan loop je tegen een grens aan.

Petit: Als je je daarvan dan distantieert, als je uitlegt waarom je daar moeite mee hebt, dan geef je een duidelijk signaal. En dat signaal wordt gehoord. Wat daar dan mee wordt gedaan is niet meer jouw verantwoordelijkheid. Het gaat er om: waar kies je voor. Wil je als Daniël zijn, en weigeren om in het stof te buigen voor wat niet uit God is? Als je daarvoor kiest, dan kan het je wel wat kosten: je baan, of zelfs je leven. De andere variant is dat je je laat corrumperen door je positie.

Ds. de Nooy: Dan kom je op de vraag of je die bepaalde bestuurlijke positie wel kunt bekleden. Zijn daaraan dan niet zulke eisen verbonden dat je al van te voren op je vingers kunt natellen dat je op die plaats in gewetensnood zult komen?

Petit: Daar is veel wijsheid voor nodig. Hoe kon Jozef als dienaar van de ene God de functie van onderkoning in het heidense Egypte aannemen? Hoe kon David vanuit Gods perspectief zijn land besturen? Hoe kon Daniël als profeet van God een dienaar zijn van de babelse koning Nebucadnessar? Dat zijn vragen waar wij ook vandaag voor staan. Geloof maar dat zij voor de uitvoering van die taken veel wijsheid van God nodig hebben gehad. Hoe bepaal je bv. wie schuldig is en wie niet?

We leven in een gebroken wereld, die moet groeien naar het Koninkrijk van God. Dat betekent dat wij verantwoording op ons moeten nemen, en vanuit onze positie moeten proberen iets bij te dragen aan datgene, wat God met ons wil. Ik heb de verantwoording voor vrouw en kinderen, collega's, buren, noem maar op. Het gaat er om: hoe ga ik die verantwoordelijkheid vorm geven, op korte en op lange termijn.

van Dijl: Ik geloof dat het NU de tijd is voor de gelovigen om te groeien 'in Christus', in de breedte en in de diepte. De schepping ziet reikhalzend uit naar het openbaar komen van de zonen Gods (Romeinen 8, 19). Christus zond ons de wereld in, we moeten deze maatschappij dan ook niet links laten liggen.

van Meurs: Er zijn toekomstvisies die een zware crisis zien aankomen voor de wereld. Wees daar dan op voorbereid. Ga alsjeblieft niet zitten dromen. Ga loyaal om met deze wereld, en geef daar je getuigenis als dat kan. Want er kunnen tijden komen dat de gezonde leer niet meer gehoord mag worden (2 Tim 4, 3).

Ds. de Nooy: Ik zie die crisis er wel aankomen, mede gezien de waarschuwing van Jezus: Let op de tekenen van de tijd. En hoewel die dingen moeten gebeuren blijft het jouw taak om vandaag te leven, om vandaag bezig te zijn met jouw opdracht als christen.

In de Bijbel wordt in vele toonaarden gezegd: kijk uit met de wereld. "Heb de wereld niet lief en al haar begeerten". In het Hogepriesterlijk gebed zegt Jezus: "Niet voor de wereld bid Ik". Want waar het Jezus om te doen was, dat is, dat wij zullen weten welke onze positie 'in Hem' is. En dat wij in deze wereld gestalte zullen weten te geven aan Zijn Koninkrijk. Wij maken dat Koninkrijk niet, wij vertegenwoordigen het, als het goed is.

Petit: Het heeft er mee te maken hoe wij "Bijbel of New Age" definiëren. Het heeft te maken met het aanbieden van een alternatief voor New Age. Dat zijn heel belangrijke punten als je wilt voorkomen dat New Age zich verder verspreid over deze wereld.

van Dijk: Kijk eens naar het Communisme. Dat is gevallen. Maar hoe is dat Communisme überhaupt mogelijk geweest? Was er dan geen alternatief in 1917? Zou de geschiedenis niet anders zijn verlopen als de Russisch orthodoxe Kerk niet uitsluitend vroom zou zijn geweest, maar zich ook maatschappelijk betrokken zou hebben betoond? Dat zijn hypothesen, natuurlijk. Maar het helpt je om te leren denken vanuit Gods visie.

van Ginkel: Ik vind het een geweldige gedachte te weten dat Jezus alles in handen heeft, ook de toekomst van deze wereld. De Vrijmetselarij is één van de voortekenen van die toekomst. Al je de krant leest word je er alleen maar in bevestigd dat Gods Woord betrouwbaar is.

Maar onze toekomst is ook de komst van het vrederijk van Jezus. New Age noch een van de wereldreligies kunnen de mensheid zo'n perspectief en zo'n zekerheid bieden als de Bijbel doet. Die toekomst is nu al realiteit voor ieder mens, die Jezus Christus als Zoon van God centraal wil stellen in zijn/haar leven. En ongeacht je plaats of functie in de maatschappij heb je de taak om Jezus te laten zien aan de mensen door je eigen leven.

Pater Amedeus: "Aan ieder afzonderlijk is de genade gegeven, in de mate waarin Christus haar schenkt (Efeze 4, 7)". Met andere woorden: datgene wat Christus met ieder van ons van plan is te doen, dat moet onze hoogste prioriteit hebben. We zullen dus wel zien hoe de Heer dat leidt. Als Hij ons naar een hoge positie leidt, oké. Als Hij dat niet doet, ook best. Het gaat er om wat de wil van God is, die moet worden gedaan. "Dan zullen alle einden der aarde het gedenken, en zich tot de Heer bekeren; alle geslachten der aarde zullen zich neerbuigen voor Uw aangezicht (Psalm 22, 28)". Dat is het toekomstbeeld dat Jezus had toen Hij aan het kruis hing. Daarheen zijn wij op weg, ondanks alles wat vaak op het tegendeel wijst.

Als er staat dat wij onze naaste moeten liefhebben, dan betekent dat ook dat wij eerst van onszelf moeten houden. Heel veel mensen zijn negatief over zichzelf, hoe kunnen ze dan van een ander houden? En als je met andere mensen te maken hebt, denk er dan wel aan dat je hen vooral respecteert. Iedere mens is een geweldige investering van Gods kant: 200 miljard hersencellen, door Hem allemaal uniek geordend! Heb eerbied voor de ander: hij of zij is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Als je dat in je sociale contacten laat merken, dan zul je zien dat ze open bloeien, en dat zij zich van hun kant ook aan jou en aan de Heer kunnen geven. En over allerlei andere omstandigheden van die mens hoeven wij ons niet druk te maken. Misschien is hij of zij ongelovig, of van een andere religie, of door demonen bezet, dat komt allemaal wel op z'n pootjes terecht. Als daar eerst maar die band van eerbied en respect voor de ander is, dat is wat God op dit moment vraagt.

En wat 'de wereld' betreft: God heeft die wereld ook zo lief gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon daarvoor gegeven heeft. In de grondtekst staat hier voor 'wereld' ook het Griekse 'kosmos'. En zoals Hij moeten ook wij die wereld liefhebben, het is Zijn schepping.

van Meurs: Als leraar biologie op een christelijke school was het mede mijn taak om de leerlingen naar Christus te leiden. Daarbij heb ik de taak om de verhouding te doordenken tussen een aantal vraagstukken in de biologie en de Bijbel. Ik heb ook aan collega's gevraagd: hoe sta jij met jouw vak nou ten opzichte van de Bijbel. Daar kwam geen antwoord op, dat was heel jammer.

van Dijk: Zo gaat het vaak in ons christelijk leven. We weten niet wat we morgen moeten doen, en daarom bidden we: Heer, leid mij! Als je met een groep gelovigen op straat gaat zingen, dan trek je mensen. Een groot aantal anderen bereik je echter niet, die lopen door. Hoe bereik je die dan? Dan zou je ter sprake moeten brengen onderwerpen die hen aanspreken. De vraag is: geloven wij dat vandaag de dag de werking van de Heilige Geest sterker is dan die van alle demonen bij elkaar? Want ons denken, ons gezichtsveld kan door alle informatie zo gefocusseerd worden op één of enkele (vaak negatieve) aspecten.

©Interkerkelijke werkgroep "Bijbel of New age" -  http://bijbelofnewage.info