CHANNELING en OPENBARING

 

MENU

Inleiding door Piet Guyt over “Channeling en openbaring” op de bijeenkomst van de interkerkelijke werkgroep Bijbel of New Age op 19-10-2002

Gelezen wordt 1 Sam. 28: 3 t/m 20, het bekende verhaal over koning Saul bij de waarzegster in Endor.

Belangrijk is de vraag waarom de Here Saul niet antwoordde. Omdat de Urim door de priester Abjathar (hij was tot David gevlucht met de Efod, waarin de Urim en Tummim verborgen waren) was meegenomen. Saul had dus door zijn eigen zonde, de moord van de priesters (zie 1 Samuel 22), dit raadplegen onmogelijk gemaakt.

Het is een moeilijk stuk uit de Bijbel. Het gaat om vragen als: Was het Samuël, die sprak of niet?, en: Hoe kon de vrouw de waarheid  spreken? Er blijkt sprake te zijn van volstrekt onverenigbare opvattingen van uitleggers, namelijk van de opvatting dat het spreken van Samuël (=een demon, die zich voor Samuël uitgaf) uit de duivel was tot de opvatting dat het uit God zou zijn.

Dächsel zegt: “De Statenvertalers in de kanttekeningen delen evenals Luther in de opvatting van de kerkvaders, die menen, dat Samuëls verschijning door demonische kracht was teweeggebracht, en het voor een spooksel van de duivel verklaarden. Nadat echter reeds Theodoretus (bisschop van Cyrus in Syrië, overl.457 n. Chr.) verklaard had, dat de gestorven profeet werkelijk opgekomen was, niet door de kunsten van de tovenares, maar ten gevolge van de goddelijke almacht, en Dächsel (predikant te Teichnitz in Saksen) deze opvatting uitvoerig in zijne Biblia hebraica accentuata ontwikkeld en verdedigd heeft, is deze eenstemmig door de nieuwere gelovige Schriftverklaarders aangenomen”. Deze laatsten stellen: “Wij hebben dus hier een werken van God bij de waarzegster, overeenkomstig hetgeen de Heere aan Bileam doet (Num.23: 4,16) (noot Piet Guyt: dit is een onjuiste vergelijking want Bileam was een nog levende persoon). God verhinderde diens voornemen en dwong hem te spreken, zoals de Here het wilde. De vrouw zou zonder twijfel Saul misleid hebben, en hem het een en ander op zijn vragen geantwoord hebben, wanneer zij naar haar eigen wil had kunnen doen; maar God wil niet dat Saul misleid wordt; hij wil dat deze een duidelijk en open antwoord ontvangt, zoals het hem gegeven wordt; Hij wil, dat dezelfde profeet, die hem in zijn leven zijn vonnis heeft bekend gemaakt, het ook na zijn dood bevestigt; daarom laat Hij hem uit de aarde terugkeren, ..”. “Uitdrukkelijk stelt dan ook de Schrift, dat Samuël, en niet de duivel, niet een spooksel, niet de vrouw met Saul gesproken heeft; de rede is dan ook van zo’n goddelijke inhoud, dat nooit een geest van de duivel zo zou gesproken hebben; in dat geval zouden wij toch moeten aannemen, dat de Heere de geest van de duivel genoodzaakt zou hebben de waarheid te zeggen”. Deze uitleg spreekt mij persoonlijk niet zo aan. Immers ook de duivel kan soms de waarheid spreken. Bovendien gaat men uit van een letterlijke uitleg van vers 15 waar staat dat Samuël sprak. Dit is mijns inziens een levensgevaarlijke manier van omgaan met de Bijbel, door deze (altijd) letterlijk te nemen. Immers belangrijker is het om te verstaan wat je leest.

Nu de argumenten van hen, die zeggen, dat de sceance duivelswerk was. Waarom zou God, die Saul niet wilde antwoorden (vers 6) dan wel spreken via een waarzegster, die had moeten worden uitgeroeid? Bovendien kan worden gewezen op het feit, dat “Samuël” vraagt waarom hij gestoord werd. Dat wijst erop, dat het niet Gods wil is dat Samuël naar voren wordt gehaald. Ook zou de ware Samuël, door te gehoorzamen, de toverkracht van de toveres niet goedgekeurd hebben. Noch ook toegelaten hebben, dat hij werd aangebeden door Saul. Het oproepen van doden, wordt  in Lev. 19:31 verboden. En in 1 Kron. 10: 13 en 14a staat: “Zo stierf Saul, omdat hij de Here ontrouw geweest was, omdat hij het woord des Heren niet in acht had genomen, ja, zelfs de geest van een dode ondervraagd en geraadpleegd had ..”.

Nu naar de tegenwoordige tijd.

Het is bekend, dat er in New Age kringen (en wat ermee samenhangt), enorm veel gechanneld wordt. Men heeft geleidegeesten, die allerlei dingen doorgeven. In een radio-uitzending van Omroep Hindoe Media OHM van 22 september 2002 was de “theologe” Joanna Klink (die een boek over channelen heeft geschreven) te beluisteren, die vertelt dat zij thuis meters mappen met gechannelde informatie heeft, met name van Jezus! Maar ook van bijv. Paulus, Michaël, Gabriël, Samuël (onbegrijpelijk, dat Joanna Klink dit acepteert, als wij denken aan het verhaal van koning Saul in Endor!). Wij zien ook in Een cursus in wonderen, dat (een valse) Jezus aan het woord is. Niet alleen bijbelse figuren geven berichten door, maar ook andere “personen”, bijv. prinses Diana bij een Noorse schilderes, Nostradamus bij een in Zoetermeer wonende hypnotherapeut, etc.. Mohammed heeft inspiraties ontvangen van “Gabriël”. Onlangs stond in Trouw (wat Jan van Dijl had rondgestuurd in Lezenswaardig nr. ..) een artikel over de Duitse theoloog Greber, die nota bene correcties !! op het Nieuwe Testament heeft  doorgekregen uit de geestenwereld, waarmee hijzelf (en via zijn vrouw die medium was) in contact zei te staan. (Na zijn ontdekking van 'Gods geestenwereld' bij een seance met een medium trad Greber, uit angst van spiritisme te worden beschuldigd, uit het ambt van r.k. priester, emigreerde naar Amerika en trouwde). Het is gruwelijk en levensgevaarlijk, dat dit soort zaken zich voordoen. En een van de vertalers van het boek van Greber leidt een jeugdgroep in de Gereformeerde Kerk in Koudekerk! Onvoorstelbaar droevig!

Bij het fenomeen channelen kunnen we vragen stellen zoals: Gaat het om mensen, of om engelen, die worden opgeroepen, of zijn het demonen, die zich uitgeven voor mensen of engelen (ik denk het laatste). Er kan onderscheid gemaakt worden tussen een geest oproepen en het ongevraagd een bericht uit de geestelijke wereld ontvangen. Maar in beide gevallen is sprake van een bepaalde occulte gevoeligheid.

Tijdens de voorbereiding van deze inleiding ontdekte ik iets wat ik graag doorgeef om over na te denken. Als christenen weten wij, dat wij niet met bijv. een overleden familielid mogen praten. Stel, dat iemand met een groot godsman uit de geschiedenis, bijv. Paulus, Petrus, Luther, Oswald Chambers, Charles Finney etc. zou willen praten. En die persoon zou zeggen: “Dat mag toch, want het zijn kinderen van God, die nu in de hemel leven, en dus niet dood zijn”. Wat zou onze reactie dan moeten zijn? Dat zouden wij toch niet goedkeuren! Als wij van mening zijn, dat het spreken met overleden personen niet door de Bijbel wordt toegestaan, dan mag men ook niet spreken met Maria. Want in welk opzicht is Maria meer dan bijv. Paulus, Finney? Verder doorgeredeneerd moet dan ook de conclusie zijn, dat een verschijning van Maria, zelfs elke Maria-verschijning berust op een valse voorstelling van zaken, dus op misleiding door het rijk der duisternis. Het is niet Maria, die spreekt, maar een misleidende geest. Dus als iemand wél met Maria zou mogen spreken of van haar boodschappen zou mogen ontvangen, waarom zou ik dan niet met  Finney of Wesley mogen spreken of van hen een boodschap mogen ontvangen?

Hoe het channelen precies in elkaar zit, weet ik niet (ik spreek niet uit persoonlijke ervaring) voor mij is er maar één (“geleide”-)Geest, de in een geestvervulde christen wonende Heilige Geest, die Jezus Christus als gekruisigde, opgestane en verhoogde Heer verheerlijkt, en conform het Woord van God mensen inspireert. Alles (ook al is het een traditie van eeuwen) wat in strijd is met of afwijkt van het Woord van God, en dus niet door Gods Woord wordt ondersteund, wijs ik af. Wij moeten ons voor elke subtiele misleiding afsluiten. Want ik geloof, dat we een tijd ingaan, waarin de duivel zo subtiel en geraffineerd zijn slag zal willen slaan, dat we volkomen bijbelvast en geleid door de Heilige Geest moet zijn. Dat is de enige manier om in de einddtijd staande te blijven.

Piet beschrijft een beeld van een aquarium met twee delen, die van elkaar gescheiden zijn door een glasplaat, en die precies op elkaar lijken, maar wezenlijk verschillen. Het beeldt uit het verschil tussen wel of niet Jezus als Verlosser hebben aanvaard.

Tenslotte nog enkele teksten over ware openbaring:

Ware openbaring is er alleen maar als het bijbels gefundeerd is. Openbaring is het wegnemen van de beperking van het verstand door de Heilige Geest. De Heilige Geest zal Zich alleen openbaren aan hen, die Jezus erkennen als Heiland en Heer. Elke andere geest is per definitie een misleidende geest.

Gedachtenwisseling

Hans: Luther sprak van schelmerijen door boze geesten, die mensen bedrogen.

Wat de rol van Maria betreft, zijn er diverse visies. Zeer extreem zijn de Monfortanen, die zeggen, dat de gebeden van Maria nodig zijn om de goederen van de Zoon los te weken. Zij zeggen: je kunt alleen maar een opwekking krijgen door Mariale gebeden. Een Monfortaan is meer een Mariaan dan een Christen. Maria steekt volgens hen met kop en schouders boven andere christenen uit. Anderen zeggen, dat Maria naast de anderen staat. Als Maria dan middelares genoemd wordt, dan is ieder christen dat ook als die het evangelie van Jezus doorgeeft.

De tekst uit over de uitspraak van Maria “Doe wat Hij u zegt” bij de bruiloft in Kana heeft bij de katholieken een blijvende, voorbiddende functie. Het bijhouden van de heiligenkalender hoeft niet in te houden dat je heiligen aanroept, maar als een memorie bij de kerkgeschiedenis. Luther heeft gezegd: “Wat in de Heilige schrift niet is geboden, is niet te doen noch aan te raden. Zelfs als de aanroepingen van de heiligen kostelijk waren, wat het niet is, dan nog niet geboden en daarom niet aan te raden het te doen”.

Bob: Hoe is te verklaren dat de waarzegster tegen koning Saul de waarheid sprak?

Piet: Er is de volgende verklaring van van Griethuijzen: “De grote moeilijkheid zit hem in het met luide stem roepen van de vrouw. Maar wij stellen ons de zaak zo voor; Door de demonische werking, onder de toelating van God, heeft de vrouw in een toestand van helderziendheid, een gestalte gezien, die veel op Samuël geleek, maar in diezelfde toestand heeft zij ook Saul herkend. Het roepen van haar en het herkennen van Saul staat niet onmiddellijk met elkaar in verband, maar zijn beide gevolgen van een en dezelfde oorzaak. De vrouw weet nu tevens zeer goed wat Saul gedaan heeft. Een verborgen wrok koestert zij tegen de koning, omwille van wie zij altijd tersluiks haar beroep heeft moeten uitoefenen, die het altijd op haar leven heeft toegelegd. Ongetwijfeld heeft zij de gangen van Saul zoveel mogelijk nagespeurd. Dientengevolge wist zij, dat hij door Israëls God verworpen was. Van zijn strijd met David is zij niet onkundig gebleven. Welnu, nu diezelfde gehate koning tot haar is gekomen als smekeling, niet meer als gebieder, maar als knecht, nu zal zij zich aan hem wreken. Zij ziet op zijn gelaat zijn vrees en twijfel. Aan zijn houding en aan zijn gehele persoon ziet zij, hoe hij geheel ontmoedigd is. Welnu, beter kan zij zich niet wreken, dan door hem een treurig uiteinde te voorspellen, door hem te zeggen, dat hij niet overwinnaar, maar overwonnene zal zijn. Dan zal haar wraak voltooid zijn, terwijl zij het wel berekent, dat een koning, die aldus de strijd aanvangt, eigenlijk al overwonnen is, aleer hij begint. Zij zegt dan ook niet; dat het Samuël is, maar de koning zegt het haar.  Hoewel hij de gestalte niet ziet, zo is het hem toch in zijn verhitte toestand, alsof het Samuël was”. Een andere verklaring is dat de duivel weet wat hij de volgende dag met Saul gaat doen. Vergelijk het met de vrouw, die laatst voor de tv vertelde, dat zij af en toe visioenen had gekregen over neerstortende vliegtuigen, hetgeen inderdaad was uitgekomen.

Hans: Er is onderscheid tussen profetiëen van Godswege, om de mens een kans geven zich te bekeren teneinde het onheil af te wenden, en de voorzegging van de satan, waar je niets meer aan kunt doen.

Piet: Er is eventueel nog een andere verklaring, namelijk dat God in een ontstane situatie, namelijk het oproepen van Samuel, die niet naar Gods wil is, voor Zijn doeleinden ingrijpt.

 

©Interkerkelijke werkgroep "Bijbel of New age" -  http://bijbelofnewage.info