gnostiek

 

 

      GNOSTIEK

                                                                                      
MENU BIJBEL of NEW AGE

 

"De kerk moet de gnostiek serieus nemen en op de vragen die daarin gesteld worden adequate,bijbels-exegetische en historisch beproefde antwoorden geven. Daarom is het goed kennis te nemen van gnostiek, omdat zij in wezen de permanente schaduw van de kerk is, vanaf het prille begin. Lees bijvoorbeeld Paulus of de johanneďsche brieven".

(prof. J. van Oort leerstoel ”Christendom en gnostiek”)

Vanuit christelijk-traditioneel perspectief verstaat men onder gnostiek een vroeg christelijke stroming. Gnostici beschouwen zich echter op geen enkele wijze gebonden aan de christelijke kerk.

De gnostiek als 'christelijke' stroming is opnieuw onder de aandacht gekomen door de vondst van 52 gnostische geschriften bij Nag Hammadi in Egypte, in 1945. Voor de vondst van deze geschriften was de algemene opvatting van de kerkhistorici dat de gnostiek diende te worden beschouwd als een ketterij, dus als een afwijking van de hoofdstroom van het christendom.
Hoewel steeds meer christelijk-traditionele historici er toe neigen de gnostiek een vooraanstaande positie te verlenen in de wordingsgeschiedenis, gaan er ook weer stemmen op die stellen dat de gnostiek nooit vaste voet gekregen heeft binnen het vroege christendom en hoogstens ruimte vond in de marge. Het misschien wel belangrijkste argument, afkomstig van prof. G. Quispel, namelijk dat de Kerk niet gnostisch geworden is
doordat Valentinus de pausverkiezing verloor, is niet correct gebleken. Valentinus werd gnosticus omdat hij de verkiezing verloor! 
Gnostici zien het christendom niet als een voortzetting van het gnosticime, maar eerder als een religieus in verval geraakte afscheiding, aanhangers van de
demiurg. Naast gnostiek komt in de literatuur ook nog de term gnosis voor.

Kernthema

Kernthema van de gnostiek is dat de mens vergeten is wie hij in werkelijkheid is. Jezus speelt in de gnostische teksten een andere rol dan in het traditonele, kerkelijke christendom. In de gnostiek is Jezus een boodschapper die de mens komt oproepen 'zichzelf te herinneren'.
De gnostiek hecht geen enkele waarde aan enig geloof. Tegenover het geloof stelt deze christelijke stroming de
gnosis. Gnosis (Γνωσις) is het Griekse woord voor kennis, en wordt hier gebruikt in de betekenis van kennis van de ware aard van de mens.
Veel gnostische teksten presenteren Jezus als iemand die een breuk voorstond met het godsbeeld van het Oude Testament. De god van liefde waarover Jezus sprak kon onmogelijk dezelfde zijn als de wraakzuchtige en wrede God uit het Oude Testament,leren deze teksten.

(bewerkt haar http://nl.wikipedia.org/wiki/Gnostiek)
 

De gnostisch-occulte vloedgolf, een kritische beoordeling"  (Stefan van Wersch)

Gnostiek - het ware christendom? 

Gnostiek als innerlijke richtsnoer                                                     

Nieuw: 

Hoe verlichting samengaat met gnostiek  (drs Stefan van Wersch)

Op zoek naar het Oorspronkelijke Christendom - Nieuw boek van M.Dieperink

De verzwegen achtergrond van het Evangelie van Judas  (Martie Dieperink)

Ernstige beschuldigingen aan het adres van Elaine Pagels 
Volgens Paul Mankowski SJ fabriceert Pagels op ontoelaatbare wijze bewijsmateriaal.

Gnostiek en christendom: - een 'clash' van ervaringen   (drs Stefan van Wersch)

Nieuwe wegen om God te ontmoeten? Mystiek en gnostiek

De ontwikkeling van de N.T. Canon (Engels)

De Canon van het Nieuwe Testament (F.F. Bruce)

Gnosis en gnostiek, wat is dat? (Volgens aanhanger Bram Moerland)

 

© Net copyright van het gehele oeuvre van Interkerkelijke werkgroep "Bijbel of New age" berust bij Stichting Sense