MENU
 

Gnostiek - het ware christendom?

 

 

Bob laat een video van Teleac over de Gnostiek zien. In de video komen o.a. prof. Quispel (gnosticus) en Elaine Pagels (schrijfster van o.a. de boeken ‘De gnostische evangeliën’ en ‘Ketters en rechtgelovigen’) aan het woord. Als insteek van haar boeken kiest Pagels het zgn. Thomas-evangelie. Dat zou volgens haar ouder zijn dan het evangelie van Johannes.

 

Volgens de video zou de gnostiek het ware Christendom zijn. Het waren gnostische geschriften die gevonden waren in de woestijn bij Nag Hamadi in Egypte. Deze geschriften zijn volgens prof. Quispel belangrijker van de Dode Zee-rollen. Juist deze gnostische geschriften zoals gevonden bij Nag Hamadi waren door de kerk verboden, en de Gnostiek werd 2000 jaar onderdrukt, aangevallen en vervloekt door de kerkvaders. De video stelt het zo voor dat de kerk dat deed vanuit de machtswellust van de kerk (overigens is het inderdaad niet te ontkennen dat de kerk grove fouten heeft gemaakt, zoals bijv. de verbranding van ketters op de brandstapels). De vondst van Nag Hamadi zet de kerkvisie op zijn kop, aldus de video. Echter in het Nieuwe Testament zien we juist de waarschuwing voor het gevaar van de gnostiek. Volgens de video is er geen sprake van maagdelijke geboorte, geen kruis, geen opstanding uit de dood van Jezus. Het gaat alleen maar om de woorden van Jezus, die de belichaming is van goddelijke wijsheid. Als je dit hoort dan weet je al uit welke bron deze uitspraken komen. De Jezus zoals wij die uit de Bijbel kennen (Jezus, de Zoon van God), zou niet de Jezus zijn zoals Zijn tijdgenoten Hem kenden. De gnostici zouden mensen zijn die door gnosis van het hart inzicht konden verkrijgen van de geestelijke wereld, en zo konden loskomen van gebondenheden. Bevrijding zou ontstaan door contemplatie. De mens zou een (gevallen) god zijn. Het onderscheid tussen God (Schepper) en mens (schepsel) vervalt. Het gaat om zelfkennis: als je jezelf kent, dan ken je God. Het komt erg egocentrisch over. De video noemt nog het evangelie van Thomas, dat ook bij Nag Hamadi is gevonden. Thomas zou niet de ‘ongelovige’ Thomas zijn zoals in de ons bekende evangeliën, maar juist de meest gelovige discipel.

 

Als we deze video zien, dan moeten we ervoor oppassen dat we ons niet laten misleiden door bijna-waarheden, maar ons richten op het kernpunt, namelijk een persoonlijke relatie met de levende Heer. Het gaat er niet om dat je jezelf kent, maar dat je God kent (alle kennis en wijsheid begint met het kennen van God). Je kunt dus niet God leren kennen vanuit jezelf, maar pas als je God leert kennen, leer je ook jezelf kennen. Dàt is de goede volgorde. Je moet niet over jezelf of over iets anders mediteren, maar het Woord van God overdenken. Het gaat om de relatie met God, een kind-Vader-relatie. Dat impliceert ook verantwoording tegenover de Schepper. Verder is het besef van schuld tegenover God in de video nergens te vinden. De “Jezus”, die in het Thomas-evangelie voorkomt, is niet een Joodse Jezus, die verwijst naar de Schriften.

 

Het gaat er volgens de Bijbel om dat de mens zich ontvankelijk opstelt voor het Woord van God, de spiegel waaraan je kunt ontdekken wie je zelf bent. De mens is in wezen leeg van zichzelf. Hij kan zich openstellen voor God of niet, en indien niet dan stelt men zich open voor de tegenstander van God, namelijk de satan. Juist het aannemen van Jezus Christus als Verlosser is voor new agers en gnostici een struikelblok. Dàt geeft een botsing in de geest. Als christen mag je zonder iemand aan te vallen, eerlijk wijzen op Jezus als enige weg tot God. Durf die confrontatie aan, dus niet te soft zijn. Gebed voor de persoon die je over Jezus wilt vertellen, is erg belangrijk.

 

Het is van groot belang dat christenen weerbaar worden gemaakt door het Woord goed te leren kennen, en de hulp van de Heilige Geest te vragen. De kerkgeschiedenis heeft voor zowel Joden als Moslims helaas veel anti-reclame voor Jezus opgeleverd. Christenen moeten niet naast het licht maar in het licht wandelen. En dan moeten we het Woord ook doen. Mensen willen ook waarheid in de mens zien. Dan hebben ze een voorbeeld. Ken je Bijbel en breng tijd in gebed door. Dan leer je God kennen en kun je de Christus in je demonstreren. Dan zullen demonen worden uitgedreven en mensen worden bevrijd.

 

 

 

©Interkerkelijke werkgroep "Bijbel of New age" -  http://bijbelofnewage.info