MENU BIJBEL OF NEW AGE

HET VERHAAL VAN FINDHORN

 

Onze spreker is vandaag Bob van Dijk, die vanuit eigen ervaring iets zal vertellen over "het mekka van New-Age": Findhorn.

 

Bob van Dijk is geboren in Den Haag, en inmiddels woonachtig te Houten. Hij bracht zijn jeugd door in Alphen aan de Rijn en in Barneveld (jaren '70 en). Daar ging hij deelnemen aan een bijbelgroep onder leiding van Otto de Bruijne, en daar kwam hij tot een levend geloof in Jezus Christus. Twee soorten vragen hebben hem sindsdien bezig gehouden; over de godservaring, en over leefgemeenschappen.

 

1. Kerstmis en Pasen zijn duidelijk, maar Pinksteren, wat is dat?

 

Wat is "de Doop in de Heilige Geest"; wat is "spreken in tongen"? Als je tot geloof komt heb je het eeuwige leven. Dat wil zeggen dat je na dit leven naar de hemel gaat. Maar wat betekent dat eeuwige leven NU, hier op aarde? Er was onder jongeren in de jaren‑'70 veel te doen over religieuze leiders in India die net als Jezus wonderen deden. Wat voor Bob leidde tot de vraag: is er naast de Bijbel, naast de Doop in de Geest nog meer?  "Genade? Ja!  Jezus Christus? Ja!  Leven uit de Geest? Ja!  Maar wat verder ???

 

2. Wat is de ideale leefgemeenschap? Is dat de manier van leven van de eerste Christenen van Handelingen 2, 41‑47 en Handelingen 4, 32‑37

 

In 1978 kreeg de N.H.Kerk in Barneveld een nieuwe dominee. Niet zomaar een dominee, maar het was Bob al gauw duidelijk: deze man heeft iets te vertellen, die heeft een boodschap. In zijn verkondiging stond de Heilige Geest centraal, en dat was iets bijzonders.

Deze dominee introduceerde ook de Agapé‑viering voor de jongeren waarbij een sterke band ontstond tussen de deelnemers.

Agapé‑vieringen werden voor Bob een stukje van een ideale christelijke leefgemeenschap. "We deelden in de vrede van God, we leerden Zijn aanwezigheid kennen in de stilte, en voelden ons een eenheid, verbonden met Jezus Christus. Ervaringen die ons verstand te boven gingen".
In die jongerengroep kwamen allerlei onderwerpen aan de orde, de jongeren hadden vele vragen voor de dominee. Maar hij wist er altijd wel een antwoord op. Je kon hem niet "vangen". Hij leerde ook hoe je als mens op jezelf te richten door verinnerlijking en ontlediging met vragen als: wie ben IK nou eigenlijk? Het liefst wilde Bob naar een bijbelschool. Zijn dominee bracht hem, echter op de gedachte om theologie te gaan doen in Utrecht. In Ede ging hij het VWO doen en vervolgens studeerde hij twee jaar Grieks en Latijn, dat voorwaarde was om met theologie te kunnen beginnen.
 

DE BEZIELING VAN FINDHORN

 

In dat jaar in Ede kreeg Bob belangstelling voor mystiek en spiritualiteit, zaken die je in de reformatorische kerken niet zoveel tegenkomt maar het bestaat wel. Zo begon een tijd waarin hij in aanraking kwam met alles wat te maken heeft met meditatie: oosterse godsdiensten, religieuze ervaringen Rozenkruisers, yoga, Sri Aurobindo, KrishnaMurti, Rudolf Steiner (Antroposofie) en tenslotte Findhorn.

Bob kreeg een boek in handen van Eileen Caddy: "De bezieling van Findhorn". Deze schrijfster had een christelijke achtergrond in de morele herbewapening van Frank Buchman. Zij was in 1962 samen met haar man een van de oprichters van Findhorn, gelegen in het noorden van Schotland, bij Inverness. Findhorn is nu, samen met centra in India en de VS, een van de krachtcentra van New‑Age.
 

STEM VAN GOD

 

Het terrein van Findhorn was oorspronkelijk een vuilnisbelt. De intrigerende vraag is dan meteen: wie gaat daar nou wonen? Het antwoord is verrassend: Eileen hoorde in de stilte van haar meditaties "de stem van God", die haar de opdracht gaf om op die plek een leefgemeenschap te stichten. Een stem, die zich identificeerde als de "Ik ben". Een stem die Eileen en later ook anderen tot gids was om hun innerlijk 'hoger zelf' te vinden, om te komen tot een 'hoger bewustzijn'.

Dus gingen Eileen en haar man Peter (lid van de Rozenkruisers) daar wonen in een caravan samen met enkele geestverwanten. Men leerde er te leven in harmonie met God met zichzelf, met de ander en met de natuur. Men leerde er leven vanuit de gedachte dat alles, wat er is en gebeurt, deel uitmaakt van dezelfde werkelijkheid. En dat in feite alles met elkaar een eenheid vormt (holisme),
 

EEN NIEUWE HEMEL EN EEN NIEUWE AARDE

 

Op de vuilnisbelt werd de harmonie tussen mens en natuur hersteld door de aanleg van tuinen. Daarbij ontstond het idee dat men zo meebouwde aan het Koninkrijk van God, het nieuwe Jeruzalem. Karakteristiek voor Findhorn is dat men zegt te werken aan 'een nieuwe hemel en een nieuwe aarde'. Een betere wereld voor iedereen. Waar eenheid en harmonie zal zijn in plaats van scheiding en conflict. Waar alles volmaakt verloopt volgens Gods plannen. De stem van God gaf steeds nadere instructies. Engelen en buitenaardse geesten (deva's) hielpen zelfs bij het praktische werk in de tuinen van Findhorn, dat bleek geen Utopia want het realiseerde haar idealen: de voormalige vuilnisbelt veranderde na verloop van tijd in een Hof van Eden,

 

GROEI VAN FINDHORN

 

Geboeid door dit verhaal begonnen (steeds meer) mensen het experiment van Findhorn te bezoeken. Er was reden genoeg voor die belangstelling. Eind jaren‑60 leek het er op dat alle filosofieën en theologiën failliet waren. Op politiek gebied was de wereld een chaos, er was een waanzinnige bewapening. Atoombommen en nucleaire energie gaven weinig vertrouwen in de toekomst. In feite beoordeelde de nieuwe generatie van die dagen deze wereld als abnormaals en wees deze af. Wat zij daarvoor in de plaats stelde moest de nieuwe norm worden die de wereld zou redden.

 

Die nieuwe generatie is daarom andere wegen gegaan in het denken over God, mens en wereld. Een nieuw zoeken naar de zin van dit leven, dat kwam tot uitdrukking in een explosie van mystiek, occultisme, hippiecultuur, psychedelisch popmuziek, drugs de trek naar de goeroes in het oosten, vegetarisch voedsel, enz. Realiteit en rationaliteit werden vervangen door het irrationele en het ongewone. Vele profeten en leraren van 'de nieuwe tijd' kwamen en gingen. Er verschenen stapels boeken en brochures over (alternatieven voor kerkelijke) manieren om te komen tot 'verlichting' en 'het eeuwige leven'.'

 

En Findhorn groeide als kool in dat klimaat. Het sprak dan ook geweldig tot de verbeelding van velen. Op de vuilnisbelt die de wereld geworden was, bloeiden nu de eerste tuinen van een nieuwe tijd, de ‘new age'. Waar men niet alleen maar sprak over ­liefde, eenheid en heelheid, maar dat ook in praktijk wist te brengen. Findhorn werd een oplichtend baken in de woelingen van een geestelijk vastgelopen mensheid.

 

SCHOLING VAN BEZOEKERS 

 

Naast de tuinen en het caravanpark werd een University Hall gebouwd waar elke week veel mensen van over heel de wereld samen komen om mee te doen met "The Findhorn experience". Er worden workshops gehouden op allerlei gebied: natuur, sport, koken, dans, zelfontplooiing en allerlei lezingen over "de Nieuwe Tijd". Dat is het komende tijdperk van Aquarius (Waterman). Dat moet, in tegenstelling tot onze gewelddadige samenleving, een tijd worden van liefde geluk en harmonie. Conflicten, die steeds ontstaan uit een tegenstelling tussen these en antithese, zouden moeten worden opgelost door opnieuw te leren denken in termen van compromissen van synthese. Findhorn is daarvoor zowel een filosofische brainbox als een praktisch werkmodel.

 

Er kwam een permanent caravanpark, een leefgemeenschap van meer dan 300 mensen (1980), die in harmonie en liefde willen samenleven. Findhorn werd de plaatst geleid door 'God', waar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde vorm kregen. Daar begon iets nieuws, een nieuwe tijd. Iedereen, die daar komt, krijgt het besef een stukje te mogen meebouwen aan dat unieke levende organisme, deze ‘tempel van God’, waar de mens ook zelf tempel is van de geest van God, die alle dingen nieuw maakt, die Zelf bij en in de mensen woont als een 'goddelijke vonk', het Ik ben" in onszelf, waardoor, die mens in wezen goddelijk is. Een 'God' die zelf met de mensen communiceert. In de stilte van de meditatie is zijn stem te horen, en zijn leiding merkbaar als je je geest volledig voor hem openstelt. "Als rentmeesters van deze planeet moeten we leren goddelijke leiding te volgen, en daarbij onszelf en de wereld herscheppen”.

 

CHRISTUS-BEWUSTZIJN

 

Findhorn werd de plaats waar men leert reiken naar dat hogere `zelf' in jezelf. Deze "christ in each of us" of "christus‑bewustzijn" kon men daar leren kennen door lessen in 'positief denken'; door zonder grenzen lief te hebben; door te Ieren luisteren naar de stem van God in jezelf. Je leerde er afstand te nemen van de oude patronen van denken over waarheid godsdienst, dogma's, zonde en schuldgevoelens. Liefde orde en discipline zijn in Findhorn de vruchten van deze nieuwe kijk op religie. Onder het motto: "Zoek eerst het Koninkrijk”. Een bekende kreet! Bekende begrippen krijgen in deze alternatieve wereld een andere inhoud en betekenis. Werk heet hier 'liefde in actie'. Fouten zijn 'stappen in het leerproces, dat het leven is'. In Findhorn leert men zich bewust te worden van een zelf in ons, een zaad dat wacht op bevruchting door de levensadem. Zo heeft men daar deel aan het mysterie van het leven, deel aan goddelijke.

 

David Spangler

 

Het is David Spangler geweest, een filosoof en schrijver, die Findhorn een soort ruggengraat heeft gegeven middels zijn boek, "De wetten van de manifestaties". Deze Spangler heeft ook een interpretatie geschreven over het Bijbelboek Openbaring, waarvoor hij inspiratie kreeg van een wezen dat zich‘John’noemde. Een derde boek van Spangler, “Reflexions on the Christ”, is een uitleg van het 'christus-bewustzijn', Het gaat dus niet over Jezus, dé Christus.

 

Bezoek aan Findhorn

 

Bob was onder de indruk van het boek van Eileen Caddy. Het gaf een aantal antwoorden op zijn vragen, en nieuwe hoop. Zou het dan toch waar zijn? Is God in Findhorn werkelijk iets nieuws begonnen? Worden hier de nieuwe hemel en de nieuwe aarde gerealiseerd? Is daar communicatie met de engelen mogelijk? Leert God daar opnieuw aan mensen hoe te leven in een nieuwe tijd, in een nieuw paradijs? Kunnen mensen werkelijk leven in vrede met elkaar en in harmonie met de schepping?

 

Bedenkingen

 

Bob besloot om er heen te gaan, hoewel niet zonder bedenkingen.

Het was hem al opgevallen dat in Findhorn en in de New Age literatuur nooit gesproken wordt over Jezus als DE Christus. Men praat er over God, maar welke God bedoelt men? De bezoekers van Findhorn komen uit allerlei religieuze milieus, en denken bij het woord “God” ongetwijfeld niet allemaal aan de ene God van de Bijbel.

Bob had ook vragen over die ‘stem van God’, die je bij het mediteren zou kunnen leren verstaan. Wie kan garanderen dat deze stem werkelijk uit een goede bron komt? Leren we daardoor onszelf beter kennen? Vinden we zo vrede en harmonie, leggen we zo contact met onze ‘goddelijke vonk’ en worden we zo ‘als god’? Moeten we zo komen tot zelfrealisatie, zelfverlossing van het kwaad?

Is Findhorn de zoveelste poging om de onoverbrugbare kloof tussen de heilige God en de zondige mens te overbruggen door zelf en in eigen kracht naar‘God' of tot op goddelijke hoogten op te klimmen? Daarbij voorbijgaand aan Jezus Christus, Immanuel, God met ons, die ons die vergeefse moeite heeft bespaard door naar ons toe te komen met het heil van Zijn genade...?

Een andere vraag betrof de duivel. Er wordt op Findhorn veel gesproken over Lucifer, 'the brillant angel of light'. Wij kennen hem als de gevallen engel, maar op Findhorn wordt positief over hem gesproken. Een lucifer geeft immers licht! Zou Findhorn misschien een plaats kunnen zijn waar de Satan bezig is met een imitatie van het bijbels plan van God? Een plaats waar 'de engel des lichts' voor zichzelf een nieuwe hemel en een nieuwe aarde aan het maken is? Waar hij zelf als een god zal regeren? Is hij "de stem" die Eileen Caddy en anderen volgen...?

 

Ook was er iets met die engelen, die zouden helpen bij de aanleg van de tuinen. Ze werden "deva's" genoemd, zogenaamde natuurgeesten. Findhorn werd pas echt bekend door allerlei bonte verhalen over deze buitennatuurlijke en buitenaardse wezens, die zouden helpen bij de opbouw van Findhorn. Zoals wij bidden voor het eten zo heeft men in Findhorn de gewoonte om in een kring te gaan staan en elkaar bij de hand vast te houden. Om zich dan te leren afstemmen op de geestelijke inspiratie van deze natuurgeesten. Waarom gebeuren dit soort wonderlijke dingen als communicatie met natuurgeesten nou net op een plaats als Findhorn en niet 6 of 600 kilometer verderop? Daarvoor heeft Findhorn de "Theory of the powerpoints": er zijn een aantal plaatsen op aarde waar krachtvelden of energiestromen zouden samenkomen. Daar doen deze manifestaties zich voor. Deze krachtbronnen zijn onderling met elkaar verbonden, zodat de geesten zich kunnen verplaatsen. Het ‘zien’ van UFO's zou 'normaal' zijn langs deze energiecentra en op hun onderlinge verbindingslijnen.

 

Bob bleef twee weken in Findhorn. Wel met een rood lampje aan. Zoekend naar het antwoord op de vraag: Is God hier een nieuwe fase in Zijn heilsplan begonnen? En als dat niet zo is, wat is Findhorn dan wel? Het was hem in ieder geval duidelijk dat als Findhorn waar zou zijn, dan zou deze manier van denken en leven de wereld veroveren. De aantrekkingskracht van dit alternatieve denken, de zuigkracht die ervan uitging, was bijzonder groot. Bezoekers van Findhorn werden ook geďnstrueerd hoe in hun eigen omgeving zulke centra op te zetten en er zijn elders verscheidene centra van de grond gekomen.

 

FESTIVAL IN LONDEN.

 

In Londen werd jaarlijks een bijeenkomst georganiseerd onder de naam "Festival of body, mind and spirit". Het is een soort geestelijke supermarkt waar van alles en nog wat aan 'waarheden', 'therapieën', alternatieve toestanden en vegetarisch voedsel te verkrijgen is. Er zijn lezingen, diapresentaties, dansen, profetieën, shows, openbaringen, enz. Bob was daarbij in 1980, toen het festival voor de derde keer gehouden werd. Daar was ook een toespraak van Benjamin Creme. Hij vertelde een verhaal over de Maitreya, dat is volgens Creme de Christus die iedereen verwacht. Volgens Creme is deze Christus al op aarde, leeft hij in een grote stad, en zou hij zich in 1982 openbaren, en dan de New‑Age van synthese, vrede liefde en harmonie proclameren. Creme stelde zich voor als zijn voorloper en profeet, en hij vergeleek zichzelf in dat verband met Johannes de Doper. Creme organiseert overal 'transmissiegroepen' (gedachtebeďnvloeding), die via meditatie en telepathie rechtstreeks contact menen te hebben met deze Christus.

 

Deze toespraak van Creme gaf Bob een aantal antwoorden. Het werd hem duidelijk dat New‑Age in grote lijnen hetzelfde beweert als de gnostiek. vanaf de eerste eeuw na Christus. Een denken waar al in de Bijbel voor wordt gewaarschuwd. Matheus, 24, 23‑24: "Indien dan iemand tot u zegt zie, hier is de Christus, gelooft het niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook. de uitverkorenen zouden misleiden".

 

Creme vertelde ook dat Jezus, toen Hij gedoopt werd in de Jordaan werd tot 'drager' van de Heilige Geest. En toen Hij stierf werd Hij 'bevorderd' in de hiërarchie van meesters. Net als bij de Rozenkruisers is 'Christus’ hier gebruikt als een titel die Jezus zou hebben verdiend. Volgens de theosofie komt idee van een 'hiërarchie van meesters' voort uit het Shamballa van Tibet. Jezus staat vrij laag in deze hiërarchie op het zevende niveau.

 

Creme ontmaskerd

 

Vergelijk dit hele verhaal nu eens met de bijbel tekst uit 1 Johannes 2:22 "Wie is de leugenaar dan wie loochent dat Jezus DE Christus is"! Toen was het voor Bob duidelijk dat Creme die zijn 'Maitreya Christus' verwacht, er naast zit. Toen werd hem ook duidelijk wat Findhorn is, waar gesproken wordt over het `christus bewustzijn'. Je moet daarbij niet denken aan Jezus Christus, maar aan iets anders. Dat maakt Findhorn tot een leugen. Het lijkt heel goed en zelfs christelijk, omdat er veel bijbelse begrippen worden gebruikt, maar die krijgen in Findhorn een andere inhoud en betekenis.

 

LONDEN BIBLE COLLEGE

 

Op dit festival in Londen was een groepje studenten van het Londen Bible College, die in een brochure in 20 punten het Christendom vergeleken met New‑Age. Zij gaven een bijbelse getuigenis van Christus en zij waren de eniger, die dat daar deden.

Hieronder volgt in het kort de inhoud van deze 20 punten:

 

Pseudospiritualiteit (New‑Age ):                                        Christendom:

                                     

 1. Het IK centraal.                                                      1. Jezus Christus centraal (Filip. 3, 8)
 

 2. Gebaseerd op ervaring                                                2. Gebaseerd op gehoorzaamheid (1 Petrus 1, 2)                                                                                             

 3. God is te vinden in alles                                              3. God is Schepper apart van wat geschapen is. (Psalm 113, 5‑6)        

                                                                                              

 4. God is alleen maar geest, een geestelijk principe                    4. God is een Persoon (Exodus 3, 14)

                                                              

 5. Het universum is het resultaat van een evolutie                      5. Het universum is geschapen en wordt onderhouden door God (Genesis 1,1)
 

 6. Alles is goddelijk, zowel goed als kwaad                             6. God is goed Psalm 119, 68)

                                                                                              

 7. Er is maar een goddelijk idee en alle wegen leiden daarheen        7. Er is maar een God en alleen Jezus Christus leidt naar Hem (Joh. 14,6)
 

 8. Reďncarnatie                                                           8. Alleen dit  ene aardse leven (Hebreeën 9, 27)

                                                                                              

 9. Spiritualiteit die de mens trots en hoogmoedig maakt               9. Spiritualiteit die de mens nederig maakt (Mattheüs 18, 4)

                                                                                              

10. Referentiekader: gevoelens                                           10.  Referentiekader: de Bijbel (2 Timotheus 3:16)

                                                                                              

11. Meditatie: je verstand loslaten                                       11.Gelooft je verstand gebruiken (Psalm 1, 2)

                                                                                              

12. De geest van de satan                                                12. De Geest van God (1 Cor. 1, 12)

                                                                                              

13. Wonderlijke tekenen tot eer van de mens                            13.Wonderlijke tekenen tot eer van God (Marcus 2, 12)                                 

                                                                                             

14. Zoekt en gebruikt occulte machten en krachten                     14. Zoekt en gebruikt kennis van God en Zijn Woord (Joh. 7, 17)

                           (Deuteronomium I8, 9‑13)                                                          

                                                        

15. Gebondenheid onder satan (Lucas 13:16)                            15.Vrijheid in Christus (Galaten 5, 1)

                                                                        

16. Angst                                                                 16. Echte liefde (1 Cor. 13, 4‑7)

                                                                                             

17. Wij kunnen God op eigen kracht bereiken                           17.God moet ons tegemoet komen (Efeze 2, 8‑9)

                                                                       

18. De mens heeft een hogere, goddelijke natuur                       18. De gevallen mens heeft een zondige natuur (Romeinen 3,23)                        

                                                                                             

19. Zonde wordt geaccepteerd                                           19 Zonde wordt vergeven (Marcus 1, 14‑15)
 

20. In geestelijk opzicht dood                                           20. In geestelijk opzicht opnieuw geboren (Johannes 3, 5‑7)

                                                                                               

 

Een van de leden van het Londen Bible College was een vrouw, die 9 jaar in Findhorn had gewoond en toen tot geloof in Jezus was gekomen. Deze gesprekken bevestigden Bobs conclusie over Findhorn: het komt uit de koker van Gods tegenstander. Maar de satan laat zich hier wel van zijn beste kant zien, want nog niet eerder was zijn verleiding zo goed verborgen, meer dan ooit lijkt hij 'de engel des lichts'. Misschien omdat hij weet dat zijn tijd nog maar kort is. Voor Bob is Findhorn een zeepbel, maar een briljante zeepbel. Het is als een bloem in een vaas: het heeft geen leven in zichzelf. Het leidt tenslotte tot teleurstelling, een kater en wanhoop.

De mens is bereid te geloven in dromen in het fantastische, het bijzondere, het bovennatuurlijke, maar hij is niet bereid te geloven in de waarheid. De mens is bang om te kiezen. Daarom duikt hij onder in een droomwereld van 'een nieuwe hemel en een nieuwe aarde'. Findhorn spreekt wel degelijk woorden van wijsheid, maar Findhorn is daarbij een reflexie van licht, zoals de maan zonlicht reflecteert, het ziet er allemaal prachtig uit. Maar de verboden vrucht in het paradijs was ook een lust voor het oog (Genesis 3, 6). Ervan eten betekende echter de dood!

 

BEVESTIGING

 

Vragen bleven. Mystiek heeft toch ook zijn goede kanten, hoe zit het dan daarmee? Is de Maitreya "de antichrist' of is hij dat niet?

Begin 1987 verschenen in christelijke kringen de eerste boekjes, die waarschuwden voor de verleidelijke maar misleidende theorieën van New‑Age. In die tijd kwam weer een nieuwe golf van occultisme over ons land (Radio Veronica met 'het zwarte gat', en het maandblad 'Paravisie'  eveneens van Veronica. Als enige organisatie waarschuwde de EO. Toen werd ook de term 'New‑Age' algemeen bekend. Het boek van Constance Cumbey: "Hidden dangers of the rainbow" bevestigde nogmaals en zeer overtuigend datgene wat Bob over, Findhorn en New‑Age zelf had ontdekt. Bovendien legde Cumbey een verband tussen datgene wat er nu aan de hand is en het scenario van de Eindtijd, zoals dat in het Boek Openbaring staat. Over deze materie schrijft ook Dave Hunt in zijn boek "Peace, prosperity and the coming holocaust". Er zal vrede komen over de wereld, maar dat zal een valse vrede zijn. Het zal zijn als in de dagen van Noach. En dan zal Jezus komen, als een dief in de nacht.

 

Taizé

 

Na Londen reisde Bob via Parijs naar Taizé, in Bourgondië, om kennis te maken met de 'leefgemeenschap daar. Zijn indruk van Taizé  is dat er wel wat van uitgaat (mooie liederen en oecumene). Het is een goede plek voor jongeren, die voor het eerst gaan nadenken over het leven.

 

Het 'Jezus-gebed'

 

Bob besloot een jaar later om naar Jeruzalem te gaan, op Zoek naar "de God van Abraham, Isaäk en Jakob". Op zoek naar de wortels van Jodendom en Christendom. En om zijn idealistisch zoeken naar de ideale leefgemeenschap te completeren door het bezoeken van een Kibboets. Onderweg verbleef hij 4 dagen in de monnikenrepubliek Athos, nabij Thessaloniki, in Griekenland. Een leefgemeenschap waar alleen maar mannen wonen, vrouwen mogen daar niet binnen, Een plek waar je je nog in de Middeleeuwen kunt wanen. Daar maakte Bob kennis met het Jezus-gebed:

"Jezus, Zoon van God, wees mij zondaar genadig".

Dit wordt voortdurend herhaald; het lijkt in dat opzicht veel op een soort mantra. Het is de bedoeling dat dit gebed tenslotte wordt tot een innerlijke bidden, een 'bidden in de geest', Dit ter voorbereiding op de Doop met de Heilege Geest. In die traditie van Athos vond Bob het een stichtende ervaring, maar die moet je niet zomaar, in onze cultuur willen overnemen.

 

Jeruzalem

 

De Kibboets viel Bob erg tegen. De sfeer was sterk humanistisch en zakelijk. Spirituele zaken kwamen er niet aan bod.

Jeruzalem werd het keerpunt. Daar heeft Bob op drie achtereen volgende dagen een ervaring gehad van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

                                                                                                                                                                          

Lopend door de straatjes van Jeruzalem realiseerde hij zich opeens de geschiedenis van zoveel eeuwen die zich daar heeft afgespeeld. (De geschiedenis van God met Zijn volk Israël).

De volgende dag was Bob in een Lutherse kerkdienst. Bij de viering van het Avondmaal, toen hij het brood kreeg aangeboden, was het opnieuw of hij `brak' bij deze ontmoeting met de Heer zelf. Op de derde dag bezocht Bob de Christelijke Ambassade in Jeruzalem. Daar werd met hem gebeden, en was er een profetie: zijn confrontatie met God de Heilige Geest. Met deze vervulling eindigde zijn pelgrimsreis van 7 weken.

 

REACTIES

 

Bob kwam terug in Nederland als een nieuw mens. In geestelijk opzicht botste dat echter met zijn omgeving en hij verloor een aantal goede contacten. O.a. met die dominee in Barneveld. Hoewel Bob kon aangeven waar die dominee overging van bijbelse theologie naar New‑Age theorie lukte het die dominee door zijn manier van redenren toch nog steeds om Bob aan zijn zijde te krijgen. Zijn woorden hadden een soort aannemelijkheid. Het waren woorden als pijlen die als het ware in je geest vasthaakten. Er ontstond tijdens die gesprekken zoiets als overdracht van denkpatronen van de ene geest naar de andere. Een soort hypnose in de geest. Maar Bob bleef vasthouden aan het onderscheiden van geesten: wat gebeurt hier? Hoe werkt deze beďnvloeding? Op een gegeven moment merkte Bob, dat de dominee bang voor hem was, en hem ontweek; dat de Geest, die in Bob woonde, blijkbaar sterker was dan de geest van de dominee, Dat betekende voor Bob een grote innerlijke bevrijding, en daarmee eindigde het contact met deze dominee en begon een nieuw leven voor hem.

 

NAWOORD

 

Het ligt voor de hand dat een levend christen meer wil. Hij probeert de leer, de letter van het Woord, om te zetten in een (geestelijke) ervaring. Van het een komt dan het ander en kan gaan werken als een verleiding en doel op zichzelf. Dat is ook een van de gevaren van de Charismatische Beweging binnen de Kerken. Je ziet daar hoe gaven van de Geest functioneren bij anderen en dat wil je dan ook voor jezelf hebben. Ik hoop dat door mijn verhaal mensen tot nadenken zullen worden gebracht. Laat u niet misleiden door mensen die menen beter te zijn dan anderen vanwege hun ‘wijsheid', bepaalde visies, spectaculaire tekenen of hun zogenaamde humaniteit. Want de waarheid is alleen te vinden in Jezus Christus!

 

 

©  Interkerkelijke werkgroep "Bijbel of New age" -  http://bijbelofnewage.info