MENU

"Bijbel of New Age" werd in 2010 opgeheven. Het copyright werd overgedragen aan Stichting SENSE.
Wegens aanhoudende belangstelling blijft deze website nog enige tijd in de lucht. Een deel van de werkzaamheden wordt voortgezet door

Stichting SENSE


Bewustzijn, lezing door Otto de Bruijne >>>

Hoe christelijk is Anselm Grün? >>>>>>>>>
Reďncarnatie of opstanding >>>>>>>>>>>>>
Zijn man en vrouw gelijk? >>>>>>>>>>>>>>
Bevrijding van demonen >>>>>>>>>>>>>>>>
Psychologie,zelfverwerkelijking en zelfhulp>

Gedachten over Zenboeddhisme >>>>>>>>>

De familie van demonische slangen >>>>>>>

De magnetiseur in de Bijbel >>>>>>>>>>>>
Nodig ons eens uit voor een lezing >>>>>>>

Het Tibetaanse boeddhisme en de rol van de dalai lama >>Inleiding

New age bestaat wellicht niet meer onder die noemer, maar wie om zich heen kijkt komt het gedachtegoed dagelijks tegen en ziet het zelfs weer toenemen. Alweer dertig jaar geleden
schreef new age haar programma voor onze tijd. Terreinen waarop zij toen invloed ging uitoefenen "boomen" nu : de humanistische psychologie, (oosterse) spiritualiteit, interesse voor occultisme, paranormale fenomenen en de holistische gezondheidsleer. Op deze gebieden wordt vaak over goddelijke kracht of werking gesproken, maar het gaat daarbij niet over de bijbelse God. Veel christenen realiseren zich dit niet. In deze tijd staat een doorbraak van (oosterse) meditatie voor de deur. Mediteren betekent tegenwoordig niet meer "overdenken", maar juist het tegengestelde: "de geest leegmaken", waardoor het risico bestaat dat andere geesten die leegte letterlijk en figuurlijk gaan vullen. Allerlei oude christelijke woorden en begrippen heeft men doelbewust een andere inhoud en betekenis gegeven.
Van het internet kan afgeleid worden dat ongeveer 300.000 Nederlanders zich met engelen bezighouden en dat al ruim 100.000 lichtwerkers Lucifer (die terug in de hemel daar met open armen zou zijn ontvangen) volgen op weg naar een geestelijke transformatie op 21-12-2012. De paradigmawisseling van sterrenbeeld Vissen naar Waterman, die einde tachtiger jaren door new agers was voorzien en bij de overgang naar het nieuwe millennium opnieuw uitbleef, staat volgens velen nu op 21-12-2012 te gebeuren. Met die magische datum in zicht leeft new age weer helemaal op.

De naam lijkt dus passé, maar new age presenteert zich tegenwoordig langs vele andere wegen en groeit nog steeds in activiteiten en aantallen geďnteresseerden. Delen van het new age gedachtegoed treft men ook aan bij aanhangers van de zogenoemde nieuwe spiritualiteit.

Nu eerst een introductie op deze website

U kunt bij ons informatie vinden over zaken zoals
New age, Gnostiek en het nieuwe Judas Evangelie, de Da Vinci Code etc.. Die stromingen en verschijnselen willen wij bezien in het licht van de bijbel, het boek dat ondanks alle rondzingende kritiek, toch steeds weer betrouwbaar blijkt te zijn. Ook op deze site zijn daar een aantal bewijzen voor te vinden.

Via de keuze "intro" in het menu hiernaast stellen wij ons aan u voor. De weg door ons materiaal wijst zichzelf, achter iedere menukeuze vindt u een serie nieuwe knoppen. Via de web-index kunt u extra inhoud aantreffen.

Deze website is bedoeld als een informatiebron voor christenen, maar het bevragen kan natuurlijk ook andersom. Weest u er dan wel op voorbereid in de wat oudere artikelen soms scherpe kritiek aan te treffen. Beide kampen stonden jarenlang fel tegenover elkaar en letterlijk zal dat in een aantal opzichten wel zo blijven. Christenen zagen new agers te weinig als oprechte zoekers, en new agers zetten zich hard af tegen hun veelal oude nest. Gelukkig is er meer openheid ontstaan en kan er nu op een mildere toon gecommuniceerd worden.

In de tijd is het uiterlijk en de opbouw van de website zijn achtergebleven, ook is de website inhoudelijk niet volledig. Wel hebben we nog een schat aan voorhanden materiaal, het wachten is op beschikbare tijd.

Vragen kunt u ondertussen nog steeds aan ons kwijt via een contactmail of in het gastenboek, dan wel graag uw e-mailadres achterlaten.

De kern van het christelijke geloof is eenvoudig. De moeilijkheidsgraad van het opgenomen materiaal ligt soms hoog. We blijven proberen om de inhoud door beter taalgebruik en meer vertalingen toegankelijker te maken.

Resumé van ons thema:

Door studie en persoonlijke ondervinding zijn wij ervan overtuigd geraakt, dat New Age en Nieuwetijdsdenken een miskenning en aantasting van het Christelijk geloof vormen. De wegen naar heelwording en verlossing vertonen zelfs tegenovergestelde ideeën. Wel erkennen wij dat ze christenen uitdagen tot herbezinning en aanscherping van hun denken.

Problemen en frustraties met kerk en christendom zijn vaak oorzaak dat velen hun heil zochten in deze stromingen.

Wat is de aantrekkingskracht van de New Age beweging?

De kern van het evangelie kan goed uitgelegd worden in de vorm van vier geestelijke principes

In de New Age beweging stuiten we op een aantal dogma's, waarvan er vier overeenkomen met wat de slang in het paradijs aan Adam en Eva voorhield  (Bijbel, Genesis 3)

"Heeft Hij je niet gezegd dat je zal sterven?"

Reďncarnatie

"Je ogen zullen opengaan"

Verlichting

"Kennende kennis van goed en kwaad"

Esoterische kennis

"je zult als god zijn"

zelf goddelijk

Voor studie zie: Four Spiritual Flaws; Lutzer and DeVries

In de bijbel getuigt Jezus van zichzelf: "Ik ben de weg en de waarheid en het leven"

Wat betekent het begrip waarheid in deze pretentieuze uitspraak?

en welke Jezus spreekt dat getuigenis uit?

De Jezus van de New Age beweging?
De Christus van de New Age beweging? 
De filosoof Jezus? 

of de bijbelse Jezus?

Wie is Hij?
Waarom Jezus?
De beste argumenten tegen Jezus

Verschil Bijbels christendom en fundamentalisme (wordt nog toegevoegd)
Jezus volgens de moderne theologie (From Jesus to Christ)
Jesus Christ Questions and Answers
Verschil tussen Bijbel en New Age in 20 punten

Meer over de grondslag en toepassing van het christelijk geloof vind u op:
Herschepping van de mens

Als richtsnoer van ons denken richten wij ons op de betrouwbaarheid van Jezus als Gods Woord. Bijzonder actueel is daarbij de vraag naar de betrouwbaarheid van de overlevering in de Bijbel. Daarover wordt u geďnformeerd op de website Welkom op Godswoord
Zie ook De Canonvorming van het Nieuwe Testament
In tegenstelling tot allerlei rondzingende en zichzelf versterkende geruchten,zit het met die betrouwbaarheid dus aanmerkelijk beter dan menigeen bereid is te geloven.

Klik hier voor een chronologisch overzicht van onze lezingen.
                     

© Het copyright van de Interkerkelijke werkgroep "Bijbel of New age" werd in 2010 overgedragen aan Stichting SENSE