MENU

New age en christelijk geloof

Door Martie Dieperink

Verschenen in De Oogst, maart 2006

In de jaren zestig van de vorige eeuw raakte ik als theologiestudente in de ban van oosterse godsdiensten. Ik ging, net als vele hippies, zelfs een jaar naar India, op zoek naar een nieuwe inspiratie en een levende Godservaring. Ik verbleef daar in de Aurobindo Ashram, waar men onder leiding van een goeroe de integrale yoga beoefende. 

Het belangrijkste effect dat de boeken van de oosterse yogi’s op me hadden, was dat mijn Jezusbeeld veranderde. Hij was voor mij niet langer de ene Wereldheiland, maar werd een goeroe, één van de velen. Voor new agers kun je oosterse wijzen zoals Boeddha en Krishna naast Jezus plaatsen. Jezus is niet langer de unieke Heer en Heiland die ons van onze zonden verlost. 

Het goddelijke in ons

Ook beschouwen new agers Christus als een symbool van het goddelijke dat in onszelf zou schuilgaan. Ze spreken niet over Christus als een persoon, maar over het Christusbewustzijn dat ontwikkeld kan worden. Volgens wijlen new-age theoloog Karel Douven is de menswording van Jezus geen eenmalig gebeuren. “Het is een langzaam, vaak moeizaam en pijnlijk voortschrijdend proces. De Christus moet in heel de mensheid belichaamd worden. Dat is bezig, het Christus worden van de mensheid.” ¹ Het doel van de spiritualiteit is dan niet een persoonlijke relatie hebben met Jezus Christus, maar zelf Christus worden door een nieuw bewustzijn. De new-agetheoloog Dom Tholens schrijft hierover: “In mijn meditatie bid ik ook het Jezusgebed. Dan vraag ik Hem niet om mij als zondaar genadig te zijn, maar wel om te mogen binnentreden in zijn bewustzijn omtrent mens, kosmos en het goddelijke.” ² 

Andere betekenis

New agers maken dus gebruik van bijbelse begrippen, zoals Christus, wedergeboorte, nieuwe tijd, maar geven er een andere invulling aan. Wanneer de apostel Johannes het over de geest van de antichrist heeft (1 Joh. 4), heeft hij gnostici op het oog, die weliswaar over Christus spraken, maar op een onzuivere manier. We kunnen new age dus niet herkennen aan begrippen als zodanig, maar aan de betekenis die er aan bijbelse begrippen wordt gegeven. 

Afstand

Wanneer er in het Nieuwe Testament staat dat we in God leven, bewegen en zijn (Hand. 17:28) en God in allen is (Ef. 4:6), lijkt dat op de new-agefilosofie, maar men is pas een new ager, als men beweert dat men zelf God is. Een man had een sticker op zijn auto geplakt, waarop stond: “Vroeger was ik een atheïst, maar nu weet ik dat ik God ben.”De christen daarentegen beseft dat hij een schepsel is van God de Vader en dat hij door Christus aan te nemen een kind van God kan worden. Hij erkent dus de afstand tussen mens en God en weet dat hij voor zijn verlossing afhankelijk is van God.  

Eigen baas

New agers daarentegen hebben een afkeer van de bijbelse Vadergod. Men spreekt liever onpersoonlijk over God als het goddelijke. Het gaat in new age om een andere geest, een andere god. De new-agefilosoof David Spangler maakt in een boek openlijk bekend welke god hij volgt. Volgens hem moeten we ons aan Lucifer, de satan, overgeven als we de nieuwe wereld willen binnentreden. Dan is de afkeer van de bijbelse God bij new agers ook begrijpelijk. Men wil vooral niets weten van een God die oordeelt en die we moeten gehoorzamen. Men wil graag eigen baas zijn. De nieuwe mens is de mens die zijn eigen lot bepaalt. 

Bewustwording

Als je zou tegenwerpen dat je jezelf niet goddelijk voelt, dan antwoordt de new ager: dan ben je je nog niet bewust van je eigen goddelijkheid. Goddelijk zijn is een kwestie van bewustwording. Als je beseft dat jezelf god bent, kun je je eigen normen en waarden bepalen. Er is in de new age een geheel andere ethiek dan in het christelijk geloof. Het grondprincipe is niet liefde voor God en de naaste, maar zelfontplooiing. Goed is, wat je eigen zelfontplooiing dient. Als je bijvoorbeeld getrouwd bent en je partner remt je in je ontwikkeling, moet je kunnen scheiden en een nieuwe partner kunnen kiezen. In new age ben je niet trouw aan een ander, maar aan je eigen roeping. De transformatie die new age beoogt, vereist dat men zich losrukt van het traditionele huwelijk en gezin. We kunnen hier het individualisme herkennen van de moderne samenleving. Wat men niet beseft is dat, hoewe men zich vrij waant, men in feite steeds meer in zichzelf verstrikt raakt. 

Kruis in diskrediet

Als het goddelijke in jezelf te vinden is, dan heb je ook geen Verlosser nodig. Dan kun je zelf je eigen innerlijke mogelijkheden ontwikkelen. Door middel van technieken, bijvoorbeeld yoga en transcedente meditatie, kun je dan aan je bewustwording werken.Het is in new age populair om het eigen bewustzijn te verruimen door te ‘channelen’, dat wil zeggen geleidegeesten op te roepen en ermee te communiceren. De grote vraag is met welke geesten men zo in contact komt. Want wanneer men eigenmachtig, door een techniek, buiten God en Christus om, de geestelijke wereld gaat exploreren, komt men in aanraking met demonen. Er zijn zelfs demonen die zich als Jezus presenteren, zoals in de ‘Cursus in wonderen’ ³. Deze ‘Jezus’ spreekt smalend over de kruisdood van Jezus Christus en kan dus de echte Jezus niet zijn. Dan moet er inderdaad sprake zijn van een satanische geest. De satan haat het kruis van Jezus en zal altijd proberen het Evangelie van verlossing door het kruis in diskrediet te brengen. 

Reiki gevaren

Het is ook populair om een reiki-inwijding te ondergaan en te leren door handoplegging energie over te dragen en mensen ermee te ‘helpen’. Ook hier moet de kritische vraag worden gesteld, met welke energie men te maken heeft. Door de reiki-inwijding worden in feite demonen opgeroepen die schijnbaar kunnen genezen. In het begin lijkt het erop dat het werkelijk beter gaat. Maar Paulus waarschuwt dat de satan zich voordoet als een engel van het licht. Later kan men psychische klachten en zelfs zelfmoordneigingen krijgen. Ik heb zelf energieoverdracht meegemaakt en heb de gevaren van deze magische wereld aan den lijve ondervonden. We kunnen alleen werkelijk genezingontvangen, als daarvoor in de naam van Jezus wordt gebeden. Jezus is de enige veilige gids in de spirituele wereld. 

Geen onderscheiding

New agers maken zich echter geen zorgen om de gevaren. Blindelings vertrouwen ze erop dat hun geleidegeesten goede geesten zijn. Ze denken dat het bij de reiki-energie om natuurlijke energie gaat die nooit kwaad kan doen. De grote zwakke plek in new age is dat er geen onderscheid van geesten wordt toegepast. De reden hiervan is dat dit nieuwe denken een typisch eenheidsdenken is dat alle tegenstellingen wil overbruggen, zoals tussen God en de satan en tussen goed en kwaad. Er wordt geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen licht en duister. God is voor new agers licht én duister.

Licht óf duister

De apostel Johannes waarschuwt voor dit denken: ‘God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis’ (1 Joh. 1:5). New agers geloven niet meer in het bestaan van de duivel of ze menen dat hij een goede geest is. Van zonde willen ze ook niet meer horen: ze wanen zich liever goed en  goddelijk. Ze zien de tijdgeest voor de Heilige Geest aan en menen dan dat de onbeperkte vrijheid van het individu de oorspronkelijke boodschap van Jezus vertolkt. Zo wordt het Evangelie omgevormd en er wordt zelfs beweerd dat de kerk het Evangelie heeft vervalst. New age introduceert dus een ander, antichristelijk denken, dat steeds meer greep krijgt op onze maatschappij. De populariteit van het boek ‘De Da Vinci Code’ is hiervan een voorbeeld. Als christenen is het zaak licht van duister te onderscheiden en waakzaam te zijn.

Eindnoten:1. Zie: Nieuwe wegen binnen een oude traditie, Baarn: Ten Have, 1991.2. Id.3. ‘Cursus in wonderen’, door Helen Schucman (zie voor een uitgebreide behandeling: www.stichting-promise.nl/maatschappelijk/164.html).

Sinds haar bekering in 1981 waarschuwt drs. Martie Dieperink voor new age en occultisme. Een reeks artikelen, brochures en boeken verschenen van haar hand, ondermeer:

New age en christelijk geloof, ISBN 90 297 0912 x, Kok Kampen 1988
Een zoektocht door de wereld van het paranormale, ISBN 90 5798 152 1, Johannes Multimedia Doorn 2005
Op zoek naar het oorpronkelijke christendom, ISBN 978 90 239 2162 2, Boekencentrum 2007

Zie ook haar website www.paranormal-ministry.com©Interkerkelijke werkgroep "Bijbel of New age" -  http://bijbelofnewage.info