MENU

UFO'S, ALIËNS EN DE BIJBEL - Deel 1

naar deel 2
 

Lezing door Bob van Dijk over op de bijeenkomst van de interkerkelijke werkgroep Bijbel of New Age op 23-9-2000

Als startpunt bij de oriëntatie over UFO’s (unidentified flying objects) en aliens was het boek van Gary North: “Unholy spirits” en “The facts on ufo’s and other supranatural phenomena” van John Ankerberg en John Weldon, erg nuttig. Het betreft zo’n uitgebreid onderwerp, dat ter inleiding slechts een topje van de ijsberg verkennend en fragmentarisch kan worden weergeven. Heel veel informatie is te vinden op Internet. Ca 95% van de informatie erover is afkomstig uit de VS. Op Discovery Channel wordt ook aandacht eraan besteed.

Het jaar 1947 kan als startpunt voor het voorkomen van en geloof in UFO's genoemd worden. In dat jaar zag een Amerikaanse piloot een “boomerang shaped craft” of een vorm van levende energie?. In dat jaar werden in de buurt van New Mexico resten gevonden van wat men toeschreef aan een neergestorte vliegende schotel (Rosswell-incident, vernoemd naar de daar aanwezige luchtmachtbasis). Later bleek het te gaan om een neergestorte luchtballon. In 1974 werd het verhaal weer opgerakeld vanuit het idee, dat de geheimzinnigheid om deze zaak toch wel te maken zou moeten hebben met een vliegende schotel. Als wordt gezegd dat er niets aan de hand is, dan versterkt dat alleen maar de bestaande vermoedens en geruchten. Mensen komen dan met de meest fantastische verhalen. Bovendien zijn er mensen, die er financieel een slaatje uit willen slaan, en de zaak gaan opkloppen. Een instantie als Scepsis, dat een humanistisch-materialistische levensbeschouwing heeft, tracht veel van deze verhalen te ontzenuwen.

Over het Rosswell-incident (kosmisch Watergate-schandaal) zijn diverse boeken geschreven, bijv. van More and Berlitz: “The Rosswell-incident” in 1980, in 1991 van Randall and Schmidt: Ufo-crash at Rosswell, in 1992 van Friedmann (?) “The ufo-crash at Corona”, en in 1994 “The truth about the ufo-crash at Rosswell” en tenslotte “Rosswell-introspective”.

Men verdenkt de regering er nog steeds van, dat die iets wil wil verbergen (“conspiracy”-verhaal). Achteraf blijkt, dat er sprake was van proeven met een luchtballon om spionage te kunnen uitvoeren. Er was dus vanuit een bepaald militair oogpunt wel sprake van een wens om geheimhouding, maar dat had niets te maken met het verschijnsel van ufo’s.

Bob noemt een zekere John Lear, die in 1989 de Amerikaanse zou hebben beschuldigd van het afsluiten van een verdrag met buitenaardsen. In 1979 zouden gijzelingen hebben plaatsgevonden op geheime ondergrondse bases in New Mexico. Dit gegeven zou de achtergrond zijn van de ontwikkeling van het starwarsprogramma tegen IT, dus niet om nucleaire dreigingen tegen te gaan, maar om de dreiging van buitenaardsen tegen te gaan.

Bob noemt ook de naam van Bob Lazar, een medewerker in deze geheime ondergrondse basis in New Mexico (Area 51), waar ook de stealth-bommerwerper ontwikkeld is. Hij had toegang tot supergeheime documenten, waarin over bepaalde vliegende objecten, zoals de stealth-bommenwerper, zou worden gesproken.

George Adamski is in de jaren vijftig ook een bekende naam wat betreft UFO’s en ontmoetingen met aliëns (buitenaardsen). De Amerikaanse regering stelt onderzoek in naar UFO's. Onderzoekers zoals Allen Hynek komen dan al gauw tegen de grens van natuurlijk waarneembare zaken, en komen op het terrein van de geestelijke wereld. Men probeert vanuit diverse invalshoeken verklaringen te vinden. In het zgn. Connedon Report (eind jaren zestig) wordt gesteld, dat het geen zin heeft om een en ander verder wetenschappelijk te onderzoeken, omdat hooguit 2% onverklaarbaar zou zijn. Hynek is later van scepticus veranderd in een “gelovige” ten aanzien van UFO’s e.d., omdat er naar zijn gevoel toch wel zaken spelen, die niet zomaar weg te redeneren zijn. Namen van projecten zijn bijv. Sign, Grugde, Blue Book. Het laatste liep van 1951-1969. Veel mensen, getuigen, werden ondervraagd. Gevaarlijk wordt het wanneer men mensen onder hypnose gaat ondervragen. Voorbeeld van een echtpaar, dat eind jaren zestig beweerde in een vliegende schotel te zijn geweest.

Frappant was ook, dat bepaalde getuigen wisten van een bepaalde sterrenconstellatie, die nog niet in de astronomie bekend was. In 1972 bleek de juistheid van die voorkennis. De vraag is of de onder hypnose zijnde persoon geïnspireerd is vanuit eigen geheugen of door een ander wezen.

De Franse wetenschapper Valley ziet relaties met het occultisme. Het natuurwetenschappelijke wereldbeeld is te beperkt. De mens is niet autonoom. Er is meer dan je kunt zien. Buitenaardsen komen ons helpen om te overleven, en te begeleiden naar een hogere vorm van leven met een hogere vorm van bewustzijn. Er is een werkelijkheid die uitstijgt boven de natuurlijke werkelijkheid. Er is sprake van een breuk met de moderne fysica. Door een schrijver als Drake (Gods and spacemen of the ancient past, 1974) wordt de vraag gesteld of de ster van Bethlehem misschien een ufo was, en of Jezus een hogere intelligentie was afkomstig van een hogere planeet om menselijke evolutie te inspireren? Was de engel Gabriël een buitenaardse? Was de vernietiging van Sodom en Gomorra veroorzaakt door een nucleaire aanval? Kortom de wildste veronderstellingen.

Ook noemt Bob nog namen zoals A.G. Welsh, die spreekt van sectie op menselijke lichamen door buitenaardsen, en von Däniken, die beweert, dat wij als menselijk ras afkomstig zijn van de goden, en wijst Bob op de website van Scepsis, die allerlei dingen doorprikken (bijv. in een artikel over ufo-fascisten).

De satan is bezig om mensen te misleiden met al dit soort mistige dingen, die een schijn van waarheid bevatten. De demonische wereld gaat zich meer en meer manifesteren. Ook in is om zich af te vragen wat er gebeurde voor het begin van de schepping, en hoe de piramides ontstonden. Zelfs bijbelteksten worden vanuit deze denkwereld bekeken en uitgelegd. Ook wordt beweerd, dat op de planeet Mars piramiden en een sfinx zouden (hebben ge)staan. Dit is te vinden op een christelijke website, die dit onderschrijft (?). Een sfinx is een combinatie van een vrouw en een leeuw. Er wordt een link gelegd met de cherubim.

Een christenschrijver uit de vorige eeuw, namelijk G.P. Pember, heeft een boek geschreven over de pre-adamieten op basis van het verschil tussen Genesis 1 en 2. Er zouden al andere beschavingen hebben bestaan. Bijbelteksten (bijv. Ezechiël 28 met de stenen van vuur) worden in verband gebracht met allerlei astronomische ontwikkelingen, zoals bijv. het ontstaan van asteroïden. Rahab (Ps 89:11) zou een planeet zijn geweest. In Genesis 6 wordt gesproken over de zonen Gods, die gemeenschap hadden met de dochters van Adam waaruit de reuzen (nephilim) voortkwamen, die zondvloed noodzakelijk hebben gemaakt. Er is een science fiction-achtig boek uitgekomen over dit thema. De film Rosemary’ s baby van Polanski kent ook dit thema van gemeenschap van de duivel met de mens.

De duivel probeert zijn eeuwig lot te ontlopen, en de mens wijs te maken, dat hij niet onze vijand is, maar ons juist te hulp wil komen. Circa de helft van de Amerikanen gelooft in UFO's. Het gaat nu niet zozeer om the god within, maar om wezens tegenover. Verder speelt de technologie (electro-grafittics ?) een grote rol.

Nabespreking

Als je dit alles hoort, dan denk je dat je met jouw geloof in de Bijbel maar een simpele ziel bent. Hoe kun je jouw geloof met al die dingen, die in deze tijd op ons afkomen, rijmen? Dat betekent steeds weer een keuze voor het vasthouden aan het woord van God. We moeten steeds proberen de grote lijn te zien, anders raken we in verwarring.

New Agers zien de link tussen UFO's en de Bijbel. Maar hun conclusies zijn anders dan die van ons. Zij zien ufo-verschijnselen niet als een vorm van misleiding door de duivel, maar zeggen dat aliëns en engelen dezelfde zijn.

Door samengaan van occultisme en moderne techniek kan de duivel allerlei misleidingen op de mensheid afvuren. De mens wil voortijdig alles weten en verklaren, en alles beheersen en god zijn. Echter de Bijbel zegt, dat kennis vuilnis is. Het kennen van Jezus gaat de kennis te boven. Blijf toetsen aan de Bijbel

Pas ervoor op niet verstrikt te raken in een onderwerp. We moeten wel kennis ervan nemen om anderen te kunnen helpen. Hoe kan je de ander overtuigen?

We moeten er goed op letten, dat satan op allerlei manieren mensen probeert te verleugenen, en van het evangelie af te houden. Wees erop voorbereid, dat steeds meer mensen de leugen zullen geloven, en “bewijzen” voor die leugen zullen leveren. We moeten de geestelijke achtergronden van diverse verschijnselen, bijv. uittredingen, Mariaverschijningen, kennen om het te kunnen duiden/ontmaskeren.

naar ufos deel 2