UFO'S, ALI╦NS EN DE BIJBEL - deel 2MENU

Terug naar deel 1
 

 

 

 Een Pre-Adamitsche Beschaving op Mars van de B'nai Elohim?

Tijdens mijn onderzoek naar documentatie over UFO's vanuit een bijbels perspectief stuitte ik op een bijzondere website, waar men vanuit een bijbels oogpunt een verklaring geeft van de satanische achtergrond van het UFO-verschijnsel.

Het interessante is dat zij aansluiten bij de bevindingen van de Viking Mars sonde, die een sensatie veroorzaakte toen de NASA een 1,500 voet hoog "gezicht" ontdekte dat in de ruimte opstak van het oppervlak van de Cydonia regio op Mars. Dit beeld werd eerst afgedaan als een truc van het licht door de NASA. Eendere beelden werden ontdekt door de Viking sonde die vanuit een andere hoek waren genomen... en het gezicht was er nog steeds.

En wel het gezicht dat de vorm had van een Sfinx. Het androgyne gezicht van Cydonia heeft een gestileerde leeuwachtige haardracht, en de door de computer vergrote foto's van het gezicht tonen dat de donkere zijde dat van een leeuw schijnt te zijn, volgens Richard Hoagland.

In het licht van de recente bekendmaking van het Pentagon dat water gevonden was op de polen van de Maan, en de bevestiging van Hoagland's lang bestreden theorie van ijs op Europa, klinkt de theorie dat Mars ooit bewoond werd, met een atmosfeer en oceanen, zo onwaarschijnlijk? Suggereert de recente verklaring van micro-organismen gevonden in rotsen op Mars ten minste niet de mogelijkheid dat er hele beschavingen op Mars waren lang geleden, voordat een of ander cataclysme hen verwoestte?

Verrassend genoeg zijn er talrijke bijbelse passages die gaan over de terrestrial planeten, in het bijzonder de planeet die astronomen Astera noemen, de vijfde planeet. Deze planeten, de "rollende stenen van vuur" waren in staat levensvormen te ondersteunen, en waren volgens deze website de zetel van beschavingen groter dan enig ander die we maar kunnen bedenken.

Uit een en ander volgt de conclusie dat er een beschaving op Mars moet hebben bestaan voor de schepping van Adam en Eva.

Hoewel getwijfeld mag worden aan de interpretatie en verbeelding rondom de uitzonderlijke beelden van Mars (Volgens Skepsis hebben we gewoon met een heuvel van doen) en er heel wat speculaties zijn, is het toch interessant om te zien, hoe ze bepaalde bijbelteksten nieuw leven in blazen. De Bijbel beschrijft Satan, over het algemeen ook wel Lucifer genoemd, als had hij een plaats in de hemel. Waar in de hemel verbleef satan / lucifer, en wat gebeurde er met hem?

  Lucifer

De meest mensen [ behalve misschien een vrijmetselaar of een lid van de Illuminati ] geloven dat "Lucifer" de eigenlijke naam is van de cherub die Satan werd. ECHTER, de misvertaling "Lucifer" wordt slechts in een passage in de bijbel gevonden, Jesaja 14:12, en alleen in oude vertalingen [Vulgata, KJV]. Vergelijk; de King James vertaling van Jesaja 14 met de Interlinear:
(KJV) "Hoe zijt gij gevallen uit de hemel,
O Lucifer, zoon van de morgen!
hoe zijt gij neergeslagen op de grond,
dat de naties verzwakten!"
(Interlinear) "O glinsterende ster, zoon van de morgen, hoe ben jij gevallen van de hemel...

(Groot nieuws) "Morgenster, wat ben je diep gevallen! Je plaats werd aan de hemel, je wekte het morgenrood, je bedwong de volken, nu lig je neergestort ter aarde. (Jesaja 14:12)

Je dacht bij jezelf: Ik klim op naar de hemel, richt mijn troon op boven de verste sterren, ik neem plaats op de berg waar de goden samenkomen, op de flanken van de Safon. Ik stijg boven het wolkendek uit, steek de Allerhoogste naar de kroon. Maar je stortte neer in het dodenrijk, in het diepst van de afgrond. (Jesaja 14:13-15 GNB)

Deze vaak verkeerd geďnterpreteerde passage heeft sommigen ertoe geleid te concluderen dat Lucifer een andere eenheid is dan Satan. In iedere geval, brengt de King James verwarring vanwege de associatie van Venus / Lucifer / "Morning Star". Het oorspronkelijke Hebreeuws maakt duidelijk dat het woord "Lucifer" geen accurate vertaling is. "Licht Brenger" is duidelijk niet wat werd bedoeld in deze passage. (Helaas vertaalt ook de Hendricksen Interlineaire Hebreeuwse bijbel de zin, door "O glinsterende ster" in plaats van "Lucifer").

Het eigenlijke Hebreeuwse woord hay-lale betekent niet "ster" maar "helder of duidelijk geluid maken" [als in het zingen van Hallelujah] hoewel het ook "helder gekleurd of schijnend" aanduidt, en ook wel, "opschepperig en trots". Als de bedoelde betekenis "ster" zou zijn, zou het Hebreeuws woord voor ster , kochob "een rond rollend object", zijn gebruikt.

De zin, "zoon van de morgen" moet zijn "zoon van de dageraad", zoals in "de vroegste" of "de eerste" door God geschapen engelen op de dageraad van heel zijn schepping. Een meer nauwkeurige Engelse vertaling van de Hebreeuws zou zijn, "O helder klinkende, opscheppende zoon van het begin", de rebellerende engel beschrijvend die werd neergeworpen door de God van de hemel. Satan is niet de alleen de "morgenster" uit het Oude Testament.

Andere passages beschrijven de engelen als zonen van de morgen of dageraad van de schepping: God ondervroeg Job van de wervelwind Job 38:4-7: Waar was jij toen ik legde de foundations van de aarde? ... of die cast its corner stone, toen de morgen ster together zong, en al de zonen van God shouted voor joy? God schiep de engelen nog voor hij de wereld schiep. God wordt in heel de bijbel gekend als de Heer der heerscharen, Job 25:2:
`God regeert, ontzagwekkend. Hij handhaaft de vrede in de hoge hemel, hij beschikt over ontelbare troepen; er is geen plek waar zijn licht niet schijnt. Hoe kan een mens dan rechtvaardig zijn in Gods ogen, hoe kan een sterveling ooit volmaakt zijn? Als voor God de maan al niet helder schijnt en de sterren nauwelijks schitteren, is dan voor hem een mens meer dan een made, een sterveling meer dan een worm?' (Job 25:2-6 GNB)

Psalm 148: Eer aan de Heer! Laat heel de hemel eer brengen aan de Heer, allen daar in de hoge! Eer hem, engelen, eer hem, hemelse krachten, eer hem, zon en maan, eer hem, stralende sterren, eer hem, hoogste hemel, eer hem, wateren daarboven! Ja, hem, de Heer, moeten zij eren, want op zijn bevel zijn ze ontstaan. Hij houdt ze voor altijd in stand, hij stelt de wetten, die geen van hen overtreedt.

Satan, de grootste van Gods engelen, "verzegelde de som" van volmaaktheid en schoonheid van heel de schepping. Zijn natuur weerspiegelde de glorie van God, en het woord van God dat de hele schepping tot aanzijn riep.
Je woonde op de heilige berg van de goden, je werd omringd door fonkelende stenen. Vanaf de dag dat je werd geschapen heb je eerlijk en oprecht geleefd, tot ook van jou het kwaad zich meester maakte. (Ezechi╬l 28:14 GND)

Toen Satan en zijn engelen rebelleerden, verwoestte God hun woonverblijf. Volgens de Schrift was deze verwoesting direct en beslissend. De vijfde terrestrial planeet die God "Rahab" (opschepper, trots) noemt, werd verwoest.

De hemel wankelt op zijn zuilen, raakt ontzet door het dreigen van God. Met machtsvertoon brengt hij de zee tot bedaren en trefzeker verplettert hij het zeemonster Rahab. Met zijn adem blaast hij het luchtruim schoon en hij doorboort de zeeslang op zijn vlucht (Job 26:11-13 GNB).

Het is duidelijk dat God verwoesting bracht op de hoofden van de rebellerende "zonen", met een macht die we niet kunnen voorstellen. Satan wordt beschreven als een slang die probeert het oordeel van God te ontvluchten. Dat wordt gesymboliseerd door de Draconis constellatie, die zichzelf tussen de kleine en grote scheplepel kronkelt..

God deed een vuur oplaaien uit het midden van Satan, in het centrum van zijn grootste planetaire koninkrijk. De planeet Rahab explodeerde waarmee het brokstukken van zichzelf in een omloop van het zonnestel bracht. Asteroďde inslagen op het oppervlak van mars schokte de planeet, oceanen spoelen over zijn droge land. De Martiaanse atmosfeer ontplofte in de ruimte. Op aarde vonden nagenoeg dezelfde catastrofes plaats. Verwoeste steden gemaakt op aarde voor er zelfs mensen waren

Ik keek naar de aarde: onherbergzaam, verlaten, en ik keek naar de hemel: er was geen licht.
Ik keek naar de bergen: ze stonden te schudden en al de heuvels trilden.
Ik keek: maar er was geen mens te bespeuren en ook alle vogels waren verdwenen.
Ik keek naar het land: een woestijn en alle steden verwoest. de Heer wilde zijn woede koelen. Want dit zegt de Heer: `Heel het land wordt een woestijn! Al is het niet voor altijd.' de aarde treurt en de hemel daarboven hult zich in het zwart. De Heer heeft gesproken, zijn besluit staat vast; hij heeft er geen spijt van, hij komt er niet op terug.
(Jeremia 4:23-28 GNB)

Jeremia keek in de tijden voor Adam en beschreef de verwoesting van de aarde. Er waren geen mensen, (afstammelingen van Adam), echter er waren steden die verwoest waren door Gods toorn - wie verbleven in deze steden?

Nooit in de geschiedenis, sinds de schepping van Adam, is de mensheid volledig verwoest van de aarde, we zijn nakomelingen van Adam. De inwoners van deze "steden" waren in feite de engelenschare, de B'nai Elohim, voor de rebellie.

De exacte woorden van Genesis 1:2 "de aarde nu was (werd) vormloos en ledig", zijn opgenomen in hoofdstuk 4 vers 26 van Jeremia. De meerderheid van de christelijke geleerden geloven dat Gen. 1:2 betekent dat de aarde werd geschapen in een onvolmaakte staat. Genesis 1:1 legt de realiteit van de schepping duidelijk uit: "In het begin schiep God de hemel en de aarde. De volgende zin, "en de aarde werd woest en ledig", is foutief in de meeste vertalingen. Beter is: "en de aarde werd woest en ledig", het Hebreeuwse woord vertaald met "was woest" is "toh-ho" een werkwoord dat, "ruďneren" betekent.

God schept geen verwarring, Hij schept orde uit het niets. Satan aan de andere kant, corrumpeert alles wat God volmaakt heeft geschapen. De rebellie van Satan bracht de hele schepping in een staat van corruptie, toen het nog volmaakt en glorieus was. Satans rebellie werd deel van het plan. Want de schepping is veroordeeld tot een zinloos bestaan. Niet omdat ze het zelf wilde, maar omdat God haar daartoe veroordeeld heeft. Maar er is hoop. (Romeinen 8:20 GNB)

God gebruikt de rebellerende engelen om zijn gerechtigheid en barmhartigheid te tonen, en zijn alomtegenwoordigheid in de geschiedenis. Dit zal op een dag geopenbaard worden aan de hele schepping als het plan hier op aarde voltooid wordt. De nakomelingen van Adam zijn centraal in dat plan. Alle engelen, in het bijzonder de veroordeelde rebellerende engelen, zijn gefocussed op het doen en laten van sterfelijke mensen op aarde.

Aan deze redding hebben de profeten veel onderzoek en studie gewijd. Ze voorspelden dat deze genade u te beurt zou vallen. Want de Geest van Christus, die in hen werkte, legde van tevoren in hen getuigenis af over het lijden van Christus en de verheerlijking die daarop zou volgen. Ze onderzochten wanneer en in welke omstandigheden dat zou gebeuren. En het werd hun geopenbaard dat deze boodschap niet voor henzelf werd bestemd maar voor u. Nu is de heilige Geest uit de hemel gezonden, en uit zijn kracht hebben de verkondigers van het grote nieuws u geheimen bekendgemaakt waar zelfs de engelen graag in zouden doordringen (1 Petrus 1:10-12 GNB)

De waarheid van de Schrift is dat, "door zijn wijsheid de hemelen mooi waren", totdat de rebellie kwam en daarmee corruptie en dood.. U verbrijzelde het zeemonster Rahab, u balde uw vuist, joeg uw vijanden uiteen. (Psalm 89:10 GNB)

Nadat Satans koninkrijken vernield werden, werden velen van de rebellerende engelen gebonden en vastgehouden tot de tijd van het oordeel, de Dag des Heren - het eind der tijden als God de rebellerende engelen op aarde verzameld om zijn toorn te ondergaan. Andere groepen van rebellerende engelen bleven bestaan met de mogelijkheid om in de buitenste atmosfeer van aarde, de ruimte, en tussen de planeten - "de stenen van vuur" te komen. Het boek Henoch, geciteerd door Judas de broer van Jezus, en beschouwd als een belangrijk werk door de vroege christelijke kerk, beschrijft een schrikaanjagend visioen,

Henoch 18:13 : En voorbij deze kloof zag ik een plaats zonder het hemelse uitspansel erboven, noch grondvesten van de aarde eronder; er was daar geen water, noch vogels, maar het was een woestijn. En daar zag ik iets verschrikkelijks - zeven sterren als grote, brandende bergen. En als een geest die mij ondervroeg zei de engel: "Deze plaats is het einde van hemel en aarde; dit is de gevangenis van de hemelse sterren en het hemelse heer. En de sterren die over het vuur wentelen zijn degenen die het gebod van de Heer vanaf het begin van hun opkomst hebben overtreden, omdat ze niet op hun gestelde tijden te voorschijn kwamen. En hij was boos op hen en bond ze, tot het moment van de voltrekking van [de straf voor] hun zonde in het jaar van mysterie"

Zij suggereren dus dat satan, of lucifer, in een feitelijke locatie in de hemel woont... welke toen verwoest werd en de brokstukken achterliet die we nu als asteroďden en kometen zien. Zo geloven ze dat Satan werd geschapen om een hi╬rarchie van engelen te leiden, de Zonen van God, B'nai ha Elohim, die regeren over de fysieke beschaving van engelen op planeten, zoals "het bewijs" op Mars.

  Serafim, Cherubim & Ezechiels Raderen
Aliens, Nefilim en de Dagen van Noach

Verheug u niet, gij gans Filistea, omdat de roede die u sloeg, verbroken is want uit de wortel der slang zal een adder voortkomen en haar vrucht zal een vliegende draak [seraf] zijn. (Jesaja 14:29 NBG51)

Wat is een "seraf"? De wortel van "serafim" in het Hebreeuws suggereert leden van de engelenschaar wiens onderscheidende karakteristiek schittering of vuur is. Volgens Jesaja zijn deze schitterende engelen de werktuigen van Satan zelf, de engelenschaar die hem volgt in zijn rebellie, en de krachten achter Satans Eindtijd misleiding... UFO fenomenen.

Het boek Openbaring geeft een beschrijving van demonische wonderen gemanifesteerd door de valse profeet namens de Antichrist, om door de wereld gezien te worden. De meest prominente van deze is het roepen van vuur uit de hemel, waartoe de profeten van Baal niet in staat waren om in Elia's dagen te doen. God laat de Antichrist toe om namaak wonderen te doen op een niet eerder voorgekomen schaal tijdens de verdrukking. Met als gevolg dat, Isra╬l en de wereld zullen geloven dat de Antichrist, (door zich dmv rebellerende engelen voor te doen als "aliens" geleid door ET technologie en kennis) de ware god is.

  Ezechi╬l en de Raderen

Velen geloven dat het meest duidelijke voorbeeld van UFO's in de bijbel het verhaal van Ezechiel en de Raderen is. Hoewel er vele verhalen in de bijbel zijn die inderdaad het feit ondersteunen dat de oude mensheid werd bezocht door de rebellerende B'nai Elohim, gevallen engelen die doen alsof ze "aliens zijn als waren ze goden", deze referentie naar "raderen" en "wezens" in Ezechi╬l beschrijft geen UFO's.

Terwijl ik naar hen keek, zag ik op de grond naast elk van de levende wezens een wiel. de vier wielen schitterden als turkoois. Ze waren gelijk van vorm en waren zo gebouwd dat het leek van ze in elkaar grepen. Ze bewogen zich in vier richtingen zonder te keren. De wielen waren ontzagwekkend hoog; de velgen waren geheel bedekt met ogen. Als de wezens bewogen, bewogen de wielen naast hen ook; als ze stilstonden, stonden de wielen ook stil; als ze zich losmaakten van de grond, deden de wielen dat ook. De kracht die in de wezens was, beheerste ook de wielen. (Ezechi╬l 1:15-21 GNB)

Verre van aliens in UFO's ... refereren Ezechi╬ls levende wezens naar de vier punten van de zodiak (dierenriem), HET ZIJN CHERUBIM. De zodiak maakt toespeling op de komst van Christus. Cherubim weerspiegelen de glorie van God, de zodiak reflecteert de glorie van God, ze zijn allemaal wederzijds verbonden, volgens Gods plan.

Het "rad middenin een rad" (NBG) zijn de planeten die ronddraaien in hun baan, "en als de wezens gingen", dat is, als de constellatie van de zodiak rond ging in de hemel, "gingen de raderen naast hen," de planeten in hun banen gingen rond met hen.

  Nefilim, UFO's en Alien ontvoering zijn niets nieuw

MattheŞs 24:37 Maar zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren...

De vraag is dan wat gedaan werd in de "dagen voor de vloed"? De B'nai Elohim zagen de dochters van Adam, dat zij schoon waren en zij namen zich daaruit vrouwen voor henzelf van al diegenen die zij kozen... De Nefilim (reuzen) waren in die dagen op de aarde en zelfs nadien toen de B'nai Elohim tot de dochters van Adam, kwamen en zij hun (kinderen) baarden -- zij waren de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam. (Genesis 6)

Het woord dat veelal vertaald is met "reuzen", is in het Hebreeuws, "Nefilim", dat betekent, "Zij die vallen, of ... de gevallenen". Judas, de broer van Jezus beschrijft hen als "engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten". Deze gevallen engelen kwamen op aarde voor een serieus doel.

De "gevallenen" wilden samensmelten met de afstamming van Adam, vanwege de belofte een verlosser te zenden door Adams bloedverwanten. Het Hebreeuws zegt dat de Zonen van God zagen dat de vrouwen een geschikte "extensie" waren, want zij probeerden zichzelf uit te breiden in het gebied van de geest, alsook om zichzelf voort te planten in de "kinderen van de belofte" de lijn van Adam. Satan probeerde om de uiteindelijke geboorte, in de verre toekomst van de Messias, te voorkomen.

Het paren van menselijke wezens met engelen resulteerde in hybride schepsels, boze geesten met menselijke lichamen. De mens \ engel hybriden begonnen het menselijke ras te corrumperen en te vernietigen, resulterend in de zondvloed, "het einde van alle vlees" behalve Noach en zijn familie. De bijbel gebruikt andere namen om deze vernederde gevallen engelen en hun afstammelingen te beschrijven in aanvulling op het woord Nefilim, zijn zij. . . .

Gedurende zo'n duizend jaar corrumpeerden de Nefilim de aarde en onderdrukten de mensheid. De bijbel zegt dat er reuzen bestonden voor de vloed en zelfs na die tijd, Gen. 6:4. Dit is in strijd met de traditie, maar is historisch ondersteund door beschrijvingen in Exodus waar de Isra╬lieten in Kanaön afstammelingen van de Nefilim ontmoeten. Het apocriefe boek van Henoch, een manuscript uit de 1e eeuw voor Christus en aangehaald door Judas en Johannes, beschrijft gebeurtenissen van gevallen engelen. Het beschrijft hun straf en zelfs hun namen. Sommige van de Nefilim kwamen om, ten minste hun lichamen stierven, onder de wateren van de vloed. De leiders van deze rebellerende daad werden geketend tot de oordeelsdag op verschillende locaties op aarde. Job 26:5 KJV zegt, "dode dingen (schimmen) zijn geformeerd van onder de wateren". Dit impliceert waarschijnlijk dat mensen gedood werden onder de wateren van de zondvloed.

De oorspronkelijke Hebreeuwse tekst vertelt iets heel merkwaardigs. De letterlijke vertaling is, "de Rafa kronkelden van de pijn onder de wateren". Het woord Rafa heeft in de Schrift alleen de betekenis van "gevallen engelen", en wordt in het OT nooit gebruikt om de "menselijke doden" aan te duiden. De historische basis voor de interpretatie van Genesis 6 als een verhaal over gevallen engelen is consistent. Philo, Josephus, Epiphanius, Hilarius , zijn enkele van de vele voorbeelden.

Het boek Jubilees noemt Jared of Yeh-red, een Oud Testamentische patriarch, dat hij zo genoemd werd, omdat in zijn dagen engelen neerdaalden op aarde - Yaw-rad "afdalen". Het is interessant om op te merken dat "Jordaan" van hetzelfde kernwoord komt dat "neergang, neerkomen of vallen" betekent - Yar-dane "de plaats van de afdaling". Jordaan, "plaats van de afdaling", bevindt zich binnen de oude grenzen van Isra╬l. Isra╬l is tegenwoordig een belangrijke plaats voor het waarnemen van UFO's, en gevallen engelen die zich voordoen als "aliens".

Het boek Henoch legt uit dat de Zonen van God eerst op de berg genaamd Hermon afdaalden (hetgeen in het Hebreeuws verwoesting betekent), in de land van de Jordaan, de plaats van de afdaling. Verwoesting is precies wat Satan en zijn engelen bedoelden: de aarde te vernietigen door uitroeien van de nakomelingen van Adam -dat is het plan van de rebellerende engelen vanaf het begin.

  Het begrip "Elohim"

Ondanks wat Sitchinesque New Agers zoals Art Bell, Richard Hoagland etc. beweren, het woord "Elohim" verwijst niet naar een oud ras van goddelijke wezens die verantwoordelijk zijn voor de schepping van de menselijke ras. De meervoudige B'nai Elohim waren "goden", zij waren de Zonen van God, rentmeesters van Gods schepping voor hun rebellie. Deze "goden", de B'nai Elohim, worden ten onrechte gehouden als een en de zelfde als Elohim, maar zij zijn slechts geschapen wezens, die zoeken de glorie te beroven die alleen God Zelf verdient.

Satan en de B'nai Elohim verdraaien de werkelijke naam van God, Elohim - in Hebreeuws elo=God, en im=het Hebreeuwse mannelijke meervoud. Satan heeft reeds velen overtuigd (zoals New Agers, Sitchin, Hoagland etc.) dat Elohim de engelen beschrijft, de "velen goden".

ELOHIM is de naam die God Isra╬l openbaarde dat zijn natuur beschrijft, zijn meervoudige aspecten. Ook al is de bijbel vol van referenties over Buitenaardsen, de populaire notie dat Elia in een UFO werd opgenomen is vals. Het is veelbetekenend dat, het verhaal van Elia die de profeten van Baal test de scheiding beschrijft tussen de valse goden, de vele manifestaties van de gevallen engelen op Aarde, en de Ware God ELOHIM. Elia verzamelde de priesters van de "Baöls" met de mensen van Isra╬l, en daagde hen uit tot, een wedstrijd tussen God en de goden:

Nadat Satan had gerebelleerd, werd het centrum van zijn engelenbeschaving vernietigd "temidden van de stenen van vuur", de Bijbel vertelt ons echter dat satan Gods oordeel wacht. Aangezien Satan de mooiste en machtige cherub is, Prins van de Machten van de Lucht, de intelligentie achter het UFO fenomeen, de autoriteit over al de hemelsferen buiten de aarde, zou je kunnen afvragen waarom hij zo geďnteresseerd is in de planeet Aarde en de bezigheden van mensen? Satan weet dat hij en zijn engelen spoedig op de aarde zullen stranden, want "hun plaats zal niet langer gevonden worden in de hemel"(Opb. 12:8), en zij zullen de Aarde voorbereiden hen te verwelkomen bij hun komst.

Toen Satan en zijn engelen rebelleerden, verwoestte God hun feitelijk verblijfplaatsen. Volgens de schrift was de verwoesting direct en beslissend. De vijfde terrestrial planeet die God "Rahab" noemt (opschepper, trots), werd verwoest. "de zuilen des hemels wankelden en stonden ontzet voor zijn dreigen. Hij stilde de zee door zijn kracht en verpletterde Rahab door zijn beleid. Door zijn adem [geest] werd de hemel helder, zijn hand doorboorde de snelle slang". (Job 26:11-13 NBG51)

God bracht een vuur te midden van Satan, in het centrum van zijn grootste planetaire koninkrijk. De planeet Rahab explodeerde, brokken planeet en asteroďde werden in banen in de ruimte geslingerd. Asteroďde inslagen op het oppervlak van Mars schokten de planeet, oceaan overspoelde het droge land. De martiaal atmosfeer werd in de ruimte geblazen. Elders vonden nagenoeg dezelfde catastrofes plaats. Onze atmosfeer werd echter niet verwoest. De grotere zwaartekracht van de aarde was voldoende om delen van de lucht te weren, die op haar afkwamen door botsingen met de verwoeste Rahab . Ik keek naar de aarde: onherbergzaam, verlaten, en ik keek naar de hemel: er was geen licht. Ik keek naar de bergen: ze stonden te schudden en al de heuvels trilden. Ik keek: maar er was geen mens [adams] te bespeuren en ook alle vogels (impliceert vliegende wezens, niet vogels) waren verdwenen. Ik keek naar het land: een woestijn en alle steden verwoest. De Heer wilde zijn woede koelen. Want dit zegt de Heer: `Heel het land wordt een woestijn! Al is het niet voor altijd.' De aarde treurt en de hemel daarboven hult zich in het zwart. De Heer heeft gesproken, zijn besluit staat vast; hij heeft er geen spijt van, hij komt er niet op terug. (Jeremia 4:23-28 GNB)

NASA heeft onbedoeld het bewijs geleverd van een beschaving op Mars, bewijs dat veel is bespoken door zulke theoretici als Richard Hoagland. Analyse van de geologie van de Cydonia regio, waar de voorwerpen van de "onnatuurlijk lijkende formaties", zijn gesitueerd, onthullen dat die plek ooit bedekt werd door een ondiepe binnenlandse zee. Het "stadscomplex" schijnt precies ten westen van het "gezicht" te hebben gestaan. Er is bewijs dat de kustlijn van de zee de lijn van de "stad" volgde. Computer gereconstrueerde beelden van het gezicht hebben onthutsende details onthuld: een oogbal met een pupil en zelfs tanden in de mond. Nader onderzoek van de afwijkende vijfzijdige piramide tonen gedetailleerde versterkingen op de hoeken van de massieve structuur. Al deze aandacht voor details zouden ongerijmd zijn als deze objecten verklaard konden worden door de wetenschappers van de NASA, maar zij kunnen dat niet! NASA zwijgt officieel over een "verklaring" van de Cydonia regio.

  Seculiere en Christelijke Conclusies

De antwoorden op het mysterie waarmee we geconfronteerd worden bij ons onderzoek naar het oppervlak van Mars, onderstrepen dezelfde conclusies van het verhaal dat de zodiak, de sfinx en de bijbel geven: de openbaring van de Heer van het hele universum, Jezus Christus. Zoals Satan deze getuigenissen van de waarheid heeft gecorrumpeerd en verdraaid, zo zal hij ook de boodschap van de monumenten van Mars corrumperen.

Vanuit een seculier standpunt, kan t.a.v. de onthulling van Cydonia de evidente conclusie getrokken worden, dat de mens niet alleen is in het universum. Deze ontdekking zal geen factor zijn God of zijn engelen in het leven op andere werelden equation. Bewijs dat Martians bestonden of zelfs nog bestaan zal de mensheid nog ver der verwijderen van de lessen die God bedoelde in de woorden van de evangelie. De seculiere mensheid is ten prooi gevallen aan het misleidende idee dat iedereen behalve de rebellerende engelenschaar, de B'nai Elohim, Mars bewoonde. Zo zijn velen bereid de "stap in het geloof" te maken om intelligente wezens te accepteren die de Cydonia regio van Mars bewoonden, een beschouwing die tot voor kort kon worden beschouwd als gek, echter deze zelfde "open" mensen beschouwen het als volledige bizar om te concluderen dat de verklaring voor andere intelligente wezens, hun beschaving op andere planeten, en hun huidige plaats van verblijf in de atmosfeer en gebieden in de lucht buiten de Aarde altijd al recht voor ons lag....in de bijbel.

Speculatie over de aard van de bouwers van Cydonia zal, ongetwijfeld, als de moeite waard beschouwd worden echter alleen in associatie met de New Age, Oosterse tradities, of zelfs de humanistische filosofie, die meer omarmd wordt door mensen met een meer wetenschappelijk inslag. De toewijzing aan het "Alles is Een" credo van de Oosterse Mystiek als verklaring voor de toevalligheden, synchroniteiten, en onbetwistbaar duidelijke patronen eigen aan "wetenschappelijk" disciplines heeft de ware wijsheid van de bijbel vervangen. Natuurlijk zijn er overeenkomsten, universele wetten, vreemdsoortig herhalende patronen en ingewikkelde "chaotische" mathematische vergelijkingen te onderscheidden in de schepping... het universum komt uit de Geest van Een Schepper.

We zien duidelijk dat God vanuit de hemel alle goddeloze en slechte mensen straft die door hun slechte leven de waarheid over hem in de weg staan. Ze kunnen weten wat er over hem te weten is; hij heeft het hun zelf duidelijk gemaakt. Want sinds hij de wereld heeft geschapen, kunnen ze met hun verstand uit de schepping opmaken wat niet gezien kan worden: zijn eeuwige macht en zijn God zijn. Te verontschuldigen zijn ze dus niet! Romans 1:18 -20

Als een intellectueel superieur ras van wezens bestond voor de mens, zijn zij dan de goden van heidense culturen? Hebben zij de werken van de bijbel geďnspireerd? Heeft de mensheid echt een redder nodig? Hoe is het reddende werk van Jezus op het kruis van toepassing op "aliens"? de ongelofelijke betekenis besloten in de monumenten van Mars doet diegenen versteld staan en van zijn stuk brengen die de waarheid reeds verworpen hebben.

De bouwers van de monumenten op Mars waren, door hun eigen aard, gedwongen om de glorie van hun Schepper te verkondigen, de Schepper van al zichtbare en onzichtbare.

  Profetische Betekenis van Mars: Oordeel Verleden en Toekomst

De monumenten van Cydonia tonen het bewijs van een ooit bloeiende en technologisch geavanceerde beschaving. Bovendien, de typologie van de structuren tonen aan dat de bewoners ooit de glorie aan God gaven op een manier welke Hijzelf had aangegeven. Het bewijs dat op Mars is achtergelaten vertelt van een grote verwoesting die de Cydonia monument bouwers was overvallen... zulk een verwoesting van wezens, die ooit God hun Schepper volgden, kon alleen gezien worden als een oordeel van God.

Onze studies van de Schrift hebben ons tot de controversi╬le beschouwing gebracht dat een beschaving van engelen-van-voor-de-rebellie op de planeten van onze zonnestelsel leefden voor de schepping van Adam. Bovendien, gebruikte deze beschaving de rijkdom van hun cultuur aan God de Schepper te eren, als aangetoond in de ruďnes van de monumentale structuren van Cydonia. De Schrift vertelt ons dat de leider van de engelenbeschaving, de meest favoriete van de cherubim was, later de rebellie tegen God aanvoerde, waarvoor de engelbeschaving werd gestraft. Deze rebellerende engelen werden geoordeeld door een planetaire cataclysme;

God verwoestte de planeet Rahab, het hart van de engelbeschaving. Rahab ook wel de vijfde planeet genoemd, is waar nu de asteroďde gebied is gelokaliseerd. Mars toont het bewijs van een groot catastrofe op de schaal van een naburige exploderende planeet. De planeet van de "Bedekkende Cherub" zien we nu in de brokstukken, asteroďden en kometen, welke uitgestrooid zijn door heel onze zonnestelsel. Veelbetekenend is dat, deze blokken vanaf de rebellerende engelenplaneet (kosmische stenen) zijn gebruikt om Gods oordeel door de geschiedenis heen te vellen.

De rebellerende engelen werden geoordeeld met een explosie van reusachtige stenen van Rahab, die de beschaving op Cydonia verwoestte, dat eens glorie gaf aan God. Volgens de wetten van Mozes was steniging de voorgeschreven methode van executie voor diegenen die schuldig waren aan afgoderij, afvalligheid, godslastering, waarzeggerij, overspel, jeugdige rebellie en kindermoord. Deze zonden zijn synoniem met de rebellie van de steden van Rahab.

Gods oordeel van de rebellen ging voort, als de onbegrijpelijk gewelddadige en genetisch onwaarschijnlijke dinosaurussen, ware beelden van de draak, "die oude slang", verwoest werden met andere blokken van de rebellerende cherubs planeet.

Satan bereidt zich voor de komst van en aanstaande oordeel of hemel. In die beslissende tijd rekent de Heer af met de machten in het heelal, met de koningen op aarde. Zij worden bijeengedreven, gevangengezet in de kuil, opgesloten in de kerker. Na lange tijd krijgen zij hun straf. (Jesaja 24:21-22 GNB)

De machten in het heelal zijn natuurlijk satan en zijn rebellerende engel leger. Deze engelen zullen bijeengedreven worden en gevangengezet [de volgende passage verklaart dat de gevangenis de aarde zal zijn] om bezocht te worden. Bezocht...door wie? De Heer verlaat al zijn woning om het onrecht op aarde te wreken. (Jesaja 26:21 GNB)

In die beslissende tijd rekent de Heer af met Leviathan, dat monster in de zee; hij trekt zijn machtig slagzwaard en doodt deze snelle, kronkelende slang. (Jesaja 27:1 GNB) 12:7- En er kwam oorlog in de hemel; Micha╬l en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. (Openbaring 12:7-9 NBG51)

En toen de draak zag, dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw, die het mannelijke kind gebaard had. En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en een halve tijd [1260 dagen,(3 en 1/2 jaren)]. (Openbaring 12:13-14 NBG51)

Satan weet dat op het middelpunt van de verdrukking hij en zijn "legers van de hoge plaats" op aarde zullen worden geworpen, en dat er niet langer een "plaats voor hen in hemel zal worden gevonden." Satan en de rebellerende engelen zullen verzameld worden, "een verzameling van gevangenen in een kerker", en de aarde zal hun gevangenis zijn. Gods oordeel, zijn toorn, zal dan uitgestort worden op de aarde. Het punt waar de "bewoners van hoogten" of "de hoge plaatsen" zijn geworpen op aarde vind niet plaats aan het begin van de 7 jaar van de laatste week van de geschiedenis, maar in het midden van die 7 jaar. Dit middelpunt van de verdrukking is als de strijd in de hemel tussen Micha╬l en zijn engelen, en Satan en zijn engelen is besloten. Satan is geworpen op de aarde en in bewaring gehouden om te worden geoordeeld (Opb. 12:7).

Op dat punt hoort Johannes een luide stem van een menigte in hemel zeggen: `Nu is gekomen het heil, de macht en het koninkrijk van onze God en de heerschappij van zijn Gezalfde. De aanklager van onze broeders, hij die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is uit de hemel geworpen.
Onze broeders hebben hem overwonnen dankzij het bloed van het Lam en dankzij hun getuigenis. Zij hebben hun leven niet boven alles bemind, zelfs niet met de dood voor ogen. Daarom: verheug u, hemel en allen die daar wonen! Maar wee u, aarde en zee! Want de duivel is naar u afgedaald, hij briest van woede en hij weet dat zijn tijd beperkt is.'
(Opb.12:10-12)

Het is opvallend dat zowel Jesaja 26 en Openbaring 12 de opstanding en het neerwerpen van Satan tegelijk koppelen, net na 1260 dagen van de antichrist zijn regering

Jesaja 26:19-21 legt uit dat het oordeel van de verdrukking op aarde direct op het punt begint na de opstanding van de heiligen. Herleven zullen uw doden (ook mijn lijk), opstaan zullen zij. Ontwaakt en jubelt, gij, die woont in het stof! Want uw dauw is een dauw van licht; en de aarde zal aan de schimmen [rapha] het leven hergeven. Kom, mijn volk, ga in uw binnenkamers, en sluit uw deuren achter u; verberg u een korte tijd, tot de gramschap over is. Want zie, de Here verlaat zijn plaats om de ongerechtigheid der bewoners van de aarde aan hen te bezoeken; dan zal de aarde het op haar vergoten bloed aan het licht brengen en haar verslagenen niet langer bedekken. (Jesaja 26:19-21 NBG51)

Deze beschrijving van de opstanding is bijzonder op een interessant punt. Het woord rapha is een titel gegeven aan sommige van de demonische geesten, de hybride Nefilim, die geketend waren tijdens de vloed van Noach. Dit woord is in de meeste Bijbels verkeerd vertaald met "doden". Rapha komt nergens in de Schrift voor behalve in verwijzing naar bepaalde rebellerende engelen verantwoordelijk voor het maken van "Nefilim", hybride vlezige creaties genetisch voortgebracht door de dochters van Adam [Genesis 6] om behuisd, of "bezeten" te worden door de rebellerende engelen die hun Godgegeven geestelijk vorm verlaten hebben.

Deze rapha zullen uiteindelijk van hun ketenen losgemaakt en geoordeeld worden. Na het middelpunt van de verdrukking zullen de "inwoners van de aarde" niet alleen de mensen die de Antichrist volgden, maar ook de rebellerende engelenschaar die op aarde geworpen werden op de middelpunt van de verdrukking, en andere rebellerende engelen als de Rapha die niet verwoest waren tijdens de vloed van Noach, maar gebonden waren binnen de aarde en de zee tot de dag van oordeel.

Het apocriefe boek van Henoch verwijst naar het ketenen van de rebellerende "Zonen van God" tot de dag van oordeel: Henoch, schrijver der gerechtigheid, ga, en zeg tot de hemel wachters, die de hoge hemel en de heilige eeuwige plaats hebben verlaten en zich met de vrouwen hebben bezoedeld... 12:4
jullie (rebellerende wachters) verzoek zal niet worden ingewilligd tot aan het einde der dagen van de wereld [...] 14:4
van nu af aan tot in eeuwigheid zullen jullie niet naar de hemel opstijgen en het is beschikt dat jullie onder de aarde, gebonden zult worden,
tot aan het einde der dagen 14: 5
[...] bindt hen onder de heuvels van de aarde... tot de dag van hun oordeel en van hun einde.

  Einde van het Marsgezicht?

Terug naar het begin van dit artikel. Govert Schilling, een freelance journalist, schreef een artikel in het blad Eos van juni 1998 (te vinden op de website van www.skepsis.nl) om het nieuwe volksgeloof te ontzenuwen.

Het verhaal van het Marsgezicht begon in 1976. De Amerikaanse Vikingruimtesondes draaiden in een baan om de Rode Planeet, en brachten vrijwel het gehele oppervlak in kaart. Niet extreem gedetailleerd overigens: de kleinste structuren die op de Vikingfoto's nog te zien waren, hadden afmetingen van een kleine honderd meter. Maar het waren verreweg de scherpste foto's die ooit van onze buurplaneet gemaakt waren, en planeetonderzoekers en vluchtleiders van NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL) in Pasadena waren dan ook wildenthousiast.

Op ╚╚n van de Vikingfoto's was een verzameling vreemd gevormde geologische structuren te zien, ongetwijfeld gevormd door winderosie. Relatief kleine en geďsoleerde heuvels en bergen, met scherpe schaduwen als gevolg van de lage zonnestand, gaven het terrein het uiterlijk van een rommelige kinderkamer, alsof iemand met kolossale rotsblokken aan het gooien was geweest. En ╚╚n van die 'rotsblokken', in feite een heuvel met afmetingen van ongeveer een bij anderhalve kilometer, had wel iets weg van een mensengezicht.

'Moet je kijken, wat grappig,' moeten de NASA-onderzoekers tegen elkaar gezegd hebben. 'Net een gezicht.' De opmerkelijke heuvel leek een uitstekende aanleiding te vormen om het Vikingproject opnieuw onder de aandacht van de pers te brengen, en de foto werd door de publiciteitsafdeling van het JPL verspreid met een kort bijschrift waarin werd gewezen op de treffende gelijkenis van de heuvel met een mensengezicht.

Wetenschapsjournalist en planetariummedewerker Richard Hoagland, die altijd al een meer dan gemiddelde belangstelling had voor alles wat riekt naar buitenaards leven, vond de gelijkenis z█ treffend dat hij ervan overtuigd raakte dat The Mars Face geen natuurlijke geologische structuur kon zijn. Volgens Hoagland was hier sprake van een kunstmatig bouwwerk, opgericht door een mogelijk verloren gegane Marsbeschaving, als een soort boodschap aan de aardbewoners.

  'Face fans'

Boodschappen voor andere beschavingen in het heelal - daar was Hoagland wel mee vertrouwd. Begin jaren '70 was hij degene geweest die op het idee kwam om de twee Amerikaanse Pioneers uit te rusten met een aardse boodschap voor mogelijke andere levensvormen. De Pioneers waren de eerste ruimtesondes die het zonnestelsel zouden uitvliegen, en het was in principe denkbaar dat ze ooit gevonden zouden worden door een andere intelligente beschaving..

Hoagland publiceerde artikelen over het gezicht, en al snel schreven ook de boulevardbladen over het 'bewijs' voor het bestaan van intelligent leven op Mars. De NASA probeerde geduldig uit te leggen dat hier gewoon sprake was van een merkwaardig gevormde heuvel en een specifieke schaduwval, maar dat was vechten tegen de bierkaai.

Het werd nog erger toen Hoaglands eigen speurwerk in de NASA-fototoarchieven een tweede Vikingfoto van het Marsgezicht boven water haalde, gemaakt bij een iets andere zonnestand. Door de twee foto's nauwkeurig op te meten, was het mogelijk om de driedimensionale structuur van de formatie te achterhalen. Voor Hoagland en zijn groeiende schare van volgelingen was het nu helemaal zonneklaar: er was hier sprake van een soort gigantische sfinx, met een omhoogstekende neus, diep liggende oogkassen, een mond waarin met enige fantasie zelfs tanden waren te herkennen, en een strak Egyptisch kapsel of hoofddeksel

Natuurlijk richtte Hoaglands aandacht zich ook op de andere ge╬rodeerde structuren in de omgeving. Hierin waren volgens hem duidelijk piramiden en resten van andere bouwwerken te herkennen. Al snel kregen de heuvels suggestieve namen als 'de stad', 'de citadel', 'de burcht' en 'het fort'. Inmiddels werd de NASA ervan beschuldigd informatie achter te houden: er zouden veel gedetailleerdere foto's bestaan, waarop duidelijk te zien was dat op Mars de resten van een verloren gegane beschaving waren aangetroffen.

  Verborgen schedel

NASA's verweer vond geen gehoor meer. De constatering dat complete delen van het Marsgezicht op beide Vikingfoto's in de schaduw lagen, zodat er geen enkele informatie uit afgeleid kon worden over het werkelijke reli╬f, was aan dovemansoren gericht. Het feit dat het 'neusgat' van het Marsgezicht in werkelijkheid een 'verloren pixel' in de Vikingopname was, werd genegeerd. En in de technische specificaties van de Vikingcamera's, waaruit zonneklaar bleek dat er nooit extreem gedetailleerde opnamen van het Marsoppervlak gemaakt konden worden, was ook niemand geďnteresseerd.

De Mars Observer, een nieuwe ruimtesonde voor onderzoek aan de Rode Planeet, moest aan alle flauwekul een einde maken. Mars Observer werd in het najaar van 1992 gelanceerd, en kwam in augustus 1993 bij Mars aan. De geavanceerde ruimtesonde had een complete batterij meetapparatuur aan boord, inclusief een zeer gevoelige camera, waarmee het hele Marsoppervlak zeer gedetailleerd in kaart gebracht zou gaan worden. Ook Cydonia Regio zou worden vastgelegd, en de scherpe Observerfoto's van het Marsgezicht zouden ongetwijfeld laten zien dat er gewoon sprake is van een ge╬rodeerde rotsformatie.

Helaas ging het radiocontact met het ruimtevaartuig verloren vlak voordat het in een baan om Mars aankwam, waarschijnlijk als gevolg van een explosie in een brandstoftank. Dat was koren op de molen van de Hoaglandsekte, die het verhaal van de explosie beschouwde als een coverupstory van NASA. Mars Observer zou wel degelijk in een baan om Mars bewegen. De scherpe Observerfoto's van het Marsgezicht, de piramiden en de stad zouden door de CIA geheim gehouden worden, en misschien was er zelfs wel contact gelegd met intelligente Marsbewoners.

  Nieuw volksgeloof

De Mars Global Surveyor, NASA's meest recente Marsverkenner, is er nu eindelijk in geslaagd om de mysterieuze structuren in Cydonia Regio gedetailleerd in beeld te brengen. De ruimtesonde kwam najaar 1997 aan in een langgerekte baan om Mars, en via aerobraking - een afremprocedure waarbij gebruik wordt gemaakt van de wrijving in de ijle bovenste luchtlagen van de planeet - werd die baan getransformeerd in een vrijwel volmaakte cirkelbaan, van waaruit het Marsoppervlak nauwgezet bestudeerd moest gaan worden. Op de Global-Surveyorfoto's zijn details van slechts een paar meter groot te zien, en sommige Marsfoto's lijken op gestoken scherpe luchtfoto's van aardse berglandschappen.

Begin april vloog Mars Global Surveyor over Cydonia Regio, en werd de camera op het Marsgezicht gericht. Om complottheorie╬n te voorkomen, plaatste het JPL alle waarnemingen direct op Internet. Op maandag 6 april kon iedereen zo met eigen ogen het gezichtsverlies van Mars aanschouwen. The Mars Face bleek - zoals verwacht - een rotsformatie te zijn. Een week later werd ook het gebied van de 'piramiden' gefotografeerd, en ook daar was niets bijzonders aan te zien.

Het lijkt echter niet waarschijnlijk dat de mythe van het Marsgezicht nu verleden tijd is. Direct na de publicatie van de foto's waren er op Internet al kritische geluiden uit het Hoaglandkamp te lezen. NASA zou een deel van de informatie hebben achtergehouden; de 'bewerkte' foto's konden nooit afgeleid zijn uit de vrijgegeven 'ruwe' data, en bovendien laten Hoaglands eigen beeldbewerkingresultaten nog steeds overduidelijk de trekken van een mensengezicht zien. Kortom: het Marsgezicht is dood, leve het Marsgezicht.

Wat moeten we daar nu van zeggen? In een interview met Hoagland waarin een aantal kritische christenen zeiden dat hij geen bewijs had en allemaal wilde theorie╬n, het feit dat een niet-christen als Hoagland het eindtijd scenario weergeeft zoals dat in de bijbel valt op te maken, bewijst de geldigheid van zijn theorie╬n. Kennis van het eindtijd scenario wordt geestelijk onderscheiden...en Hoagland's theorie╬n lopen zo nauw parallel aan de bijbel dat wij als christenen moeten concluderen dat Richard Hoagland ook "geestelijk" geleid wordt.

 

Samengevat en vertaald door Bob van Dijk

 

ę  Interkerkelijke werkgroep "Bijbel of New age" -  http://bijbelofnewage.info